Skriv ut

Underlag av underlagsspont eller plywood

Med hänsyn till behovet av infästning och möjligheterna att uppnå tillräckligt stumt underlag för falsning är det väsentligt att ett underlag av trä ges tillräcklig tjocklek.

Tjockleken är beroende av åsavstånd, men erfarenhetsmässigt har det visat sig att för taktäckning respektive väggbeklädnad av plan plåt erfordras underlagssponten med tjocklekar enligt tabell 6:1.

Material Tak Vägg
Plywood 18 mm 15 mm
Underlagsspont 23 mm 23 mm

Tabell 6:2. Lämpliga tjocklekar på underlag av trä vid 1,2 m upplagsavstånd och täckning respektive beklädnad av plan plåt

Underlagsspont ska inte skarvas genomgående över samma stöd, dock kan två bräder i bredd skarvas på samma stöd. Mellan stöd bör högst var tredje bräda skarvas. Används ändspontat virke kan varannan bräda skarvas mellan stöd. Underlagsspont ska fästas med varmförzinkad spik.

En viktig detalj när det gäller användning av underlagsspont är hur skivorna vänds. Underlagsspont har en rillad yta. Den ska vändas in mot vind vid en taktäckning.

Underlagssponten ska inte skarvas genomgående över samma stöd, dock kan två bräder i bredd skarvas på samma stöd. Mellan stöd bör högst var tredje bräda skarvas. Används ändspontat virke kan varannan bräda skarvas mellan stöd. Underlagssponten ska fästas med zinkmetalliserad spik.

En viktig detalj när det gäller användning av underlagsspont är hur skivorna vänds. Underlagsspont har en rillad yta. Den ska vändas in mot vind vid en taktäckning.

Används plywood i stället för underlagsspont som underlag måste tjocklek väljas på ett sådant sätt att underlaget blir tillräckligt styvt att falsa plåt emot. Vidare måste tjockleken vara sådan att klammer kan ges tillräcklig infästning. Minsta tjocklek bör därför vara 18 mm vid 1,2 m upplagsavstånd. Plywood ska vara spontade på långsidorna.

Generella rekommendationer om klammer och fästdon för dessa förutsätter underlag av underlagsspont med tjocklekar enligt tabell 6:1. För dimensionering av infästningar se kapitel 7 Infästning av plåt i olika underlag”.

Plywoodskivor ska fästas med zinkmetalliserad skruv eller kamspik. Av tabell 6:3 framgår vilka c-avstånd och kantavstånd som rekommenderas för infästningen.

Vid väggbeklädnader av plan plåt används underlag med underlagsspont alternativt plywood på motsvarande sätt som vid taktäckningar. Tjocklekarna bör följaktligen vara desamma, dock kan vid ett regelavstånd på 600 mm 15 mm plywood användas.

Foto 6:14. Rillad yta på underlagsspont ska vändas in mot vind. Foto: Torbjörn Osterling.Foto 6:14. Rillad yta på underlagsspont ska vändas in mot vind. Foto: Torbjörn Osterling.
Tabell 6.3. Infästning av plywoodskivor på yttertak.Tabell 6.3. Infästning av plywoodskivor på yttertak.
Bild 6:13. Vid taktäckning med plan plåt bör underlagsspont ha en tjocklek på minst 23 mm.Bild 6:13. Vid taktäckning med plan plåt bör underlagsspont ha en tjocklek på minst 23 mm.
Bild 6:15. Underlaget är av stor betydelse för såväl det tekniska som estetiska resultatet vid taktäckningar och väggbeklädnader av plan plåt. Detta gäller även utförande av olika detaljer, som i detta fall ett krön. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:15. Underlaget är av stor betydelse för såväl det tekniska som estetiska resultatet vid taktäckningar och väggbeklädnader av plan plåt. Detta gäller även utförande av olika detaljer, som i detta fall ett krön. Foto: Torbjörn Osterling.