Skriv ut

Mineralull som underlag för plan plåt

Plan plåt förekommer i två olika utföranden, skivtäckning respektive bandtäckning.

Skivtäckning utförs alltid på fast underlag. Bandtäckning kan däremot under vissa förutsättningar göras på mjukt underlag till exempel mineralull. Detta beror bland annat på att falsmaskiner används vid omfalsning av ståndfalserna. Banden förfalsas också innan de läggs på taket, vilket innebär att dessa kan hakas i varandra. Risken är då mindre att man vid läggningsarbetet trampar ner de enskilda banden, med åtföljande risk för att falsningen inte blir tillfredsställande. Då mineralull används som underlag krävs en effektiv fuktspärr under isoleringen eftersom underlagstäckning sällan används.

Vid bandtäckning på isolering bör denna ha en densitet som ger tillräcklig styvhet för falsningsarbetet. Mineralullen bör inte kunna komprimeras mer än 10 mm vid en belastning på 15 kPa. Isoleringen kan även läggas i två skikt, där det övre isoleringsskiktet kan ha en kompression som uppgår till högst ovanstående värde. Som tryckfördelande skiva används i regel en mineralfiberboard. Tabell 6:3 redovisar lämplig tjockleksfördelning vid underlag av mineralull som underlag för bandtäckning.

Vid andra material och kombinationer bör största tillåtna kompression inte överstiga 10 mm vid en belastning på 15 kPa. Detta avser hela konstruktionen och innefattar då även plåttäckningen.

Vid hinder, anslutningar, genomföringar, nockar, ränndalar och dylikt, där falsning till vissa delar inte kan utföras med maskin, är enbart mineralull inte ett tillräckligt stumt underlag. Komplettering av underlaget måste därför göras. I viss utsträckning kan plattstål användas som tillfälligt underlag, men vid vissa detaljer, till exempel kringtäckningar, måste ett permanent underlag utföras med slitsade stålreglar, profilerad plåt, träreglar, plywood eller dylikt.

Exempel på lämpliga underlag är:

  • plåt med en tjocklek av 3 – 5 mm och en minsta bredd av 150 mm
  • plywood med en minsta tjocklek av 18 mm och en minsta bredd av 150 mm
  • träregel eller motsvarande med en minsta tjocklek av cirka 25 mm och minsta bredd av 150 mm.

Träreglar bör endast användas vid tjocka isoleringsskikt. Vid sådana konstruktioner ska träreglarna skäras ned i isoleringen. I vissa fall kan det finnas skäl att använda impregnerade träreglar. I de fall det finns risk för att kondens kan uppstå i konstruktionen bör detta beaktas vid val av kompletterande underlag.

Tabell 6:4. Tjockleksfördelning vid bandtäckning på mineralull i två skikt.Tabell 6:4. Tjockleksfördelning vid bandtäckning på mineralull i två skikt.
Bild 6:16. Vid bandtäckning används falsmaskiner vilket innebär att täckningen under vissa förutsättningar kan göras på mineralull. Foto: SSAB Tunnplåt AB.Bild 6:16. Vid bandtäckning används falsmaskiner vilket innebär att täckningen under vissa förutsättningar kan göras på mineralull. Foto: SSAB Tunnplåt AB.