Skriv ut

Allmänt om skador på tak

Skador på tak kan i stort tillskrivas följande huvudorsaker:

  • Konstruktions- eller projekteringsfel
  • Utförandefel, slarv
  • Åverkan eller bristande underhåll
  • Dålig korrosionshärdighet
  • Olämpliga materialkombinationer

Läckage eller vattendropp från tak föranleder ofta insatser med hopp om att snabbt hitta skadeorsaken för att sedan åtgärda densamma. Vattendropp kan bero på flera olika saker, till exempel läckage i ett hål, vid detaljer, genomföringar eller på grund av kondens. Det är inte heller säkert att den punkt där vatten droppar är lokaliserad där en skada eller ett fel finns. Den punkt där vattnet tränger fram kan ligga långt från det ställe där vattnet kan komma igenom yttertaket eller vid kondens från yttertaket. Här kan också olika förutsättningar gälla för olika takmaterial och takutformningar, exempelvis vad gäller luftning, lufttäthet och ångtäthet.

I vissa fall är det nödvändigt att göra mera ingående undersökningar för att fastställa orsakerna till de skador som uppstått. Det är inte alltid i taktäckningen som det kan finnas brister. Det finns många fall där läckage har konstaterats och efter att sett korrosionsangrepp på plåten har skadeorsaken fastställts till att vara hål i plåten. I själva verket kan det visa sig att skadorna – eller snarare problemen – orsakas av kondens på grund av diffusion och/eller konvektion. För att fastställa dessa skadeorsaker erfordras kontroll av fukt- och temperaturförhållanden liksom ventilationssystemets olika driftfall. Förekomst av under- respektive övertryck måste fastställas.

Därför är det viktigt att åtgärderna planeras systematiskt med hänsyn till tänkbara skadeorsaker om dessa inte är uppenbara.

Vi utgår i fortsättningen från att konstruktion och utförande är riktigt och att de skador som uppstår beror på ett materials eller en konstruktions normala åldrande (nedbrytning) på grund av miljö och användning. Problem med byggfukt och kondens behandlas inte men måste naturligtvis beaktas i de enskilda fallen.

Bild 12:8. Olämpliga materialkombinationer kan leda till bimetallisk korrosion. I detta fall ger vattendroppar från ett droppbleck av koppar snabbt ett korrosionsangrepp på stålplåten metalliserad med aluminiumzink. Bimetallisk korrosion uppstår även när kopparbemängt vatten droppar på aluminium. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:8. Olämpliga materialkombinationer kan leda till bimetallisk korrosion. I detta fall ger vattendroppar från ett droppbleck av koppar snabbt ett korrosionsangrepp på stålplåten metalliserad med aluminiumzink. Bimetallisk korrosion uppstår även när kopparbemängt vatten droppar på aluminium. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:4. Konstruktions- eller projekteringsfel. Istapparna tyder på otillräcklig isolering och/eller felaktig ventilation. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:4. Konstruktions- eller projekteringsfel. Istapparna tyder på otillräcklig isolering och/eller felaktig ventilation. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:7. Dålig korrosionshärdighet. Färgen på fotrännskroken har lossnat och kroken har grava korrosionsangrepp. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:7. Dålig korrosionshärdighet. Färgen på fotrännskroken har lossnat och kroken har grava korrosionsangrepp. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:5. Utförandefel, slarv. Bristfällig anslutning mellan kringtäckning och en ventilationshuv. Vatten kan tränga in. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:5. Utförandefel, slarv. Bristfällig anslutning mellan kringtäckning och en ventilationshuv. Vatten kan tränga in. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:6. Åverkan eller bristande underhåll. Stuprör som lossnat eller skadats leder till att vatten kan skada fasaden. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:6. Åverkan eller bristande underhåll. Stuprör som lossnat eller skadats leder till att vatten kan skada fasaden. Foto: Torbjörn Osterling.