Skriv ut

Innehåll

Detaljer på tak

Stosar

All håltagning i en taktäckning måste ske på ett sådant sätt att tätheten bibehålls. Otätheter kan uppstå på grund av mekaniska skador, snöras och korrosion. Vid stosar och andra typer av genomföringar kontrolleras därför anslutningarna noga.

Huvar

På de flesta byggnader finns olika typer av ventilationshuvar eller ventilationsskorstenar. Vid dessa kontrolleras täthet, infästningar, korrosionsangrepp och mekaniska skador. Om det finns insektsskydd måste även dessa innefattas i kontrollen. Vid ventilationsgaller undersöks infästning och täthet mot inträngande snö och/eller regn.

Bakom hinder finns stor risk för korrosionsangrepp, speciellt om skorstensränna (fall) saknas och årlig rengöring och borttagning av skräp inte utförs. Detta gäller oberoende av takmaterial.

Takfönster

Takfönster kontrolleras på motsvarande sätt som takluckor. Här tillkommer dessutom kontroll av glasningen i form av kittning, trasigt glas och täthet i båge.

Lanterniner, brandgasventilatorer

’Vid lanterniner kontrolleras tätheten i lanterninen samt anslutningarna mellan taktäckning och uppbyggnad. Finns otätheter, korrosionsangrepp, mekaniska skador, trasigt glas? Vid stora lanterniner måste eventuella rörelsefogar undersökas.

Takluckor

Vid takluckor kontrolleras anslutningarna mellan takmaterialet och luckan. Kontrollera gångjärn och övrig beslagning. Finns skorstensränna?

Takkupor

Takkupor och takuppbyggnader för fläktrum kan ofta liknas vid små byggnader på en annan byggnad. Här finns de detaljer som taket kan omfatta i övrigt, om än i mindre skala. Det innebär att taktäckning och anslutningar kontrolleras på motsvarande sätt som taket i övrigt.

Skorstenar

Beslagning på skorstenar är utsatta detaljer. Luftföroreningar kan snabbt ge upphov till korrosionsangrepp. Vid pannskorstenar har därför ofta blyplåt använts som överbeslag. Numera rekommenderas rostfri plåt. Infästningarna kan ha korroderat av varför dessa måste kontrolleras. Kringtäckningar och sidobeslag kontrolleras med avseende på korrosionsangrepp, täthet och mekaniska skador.

Ståndskivor

Vid anslutningar mellan tak och högre liggande vägg eller motsvarande monteras ståndskivor. Beroende på takmaterial och konstruktion kan dessa ha olika utformning. I vissa fall är ståndskivorna utformade för att luftning av en takkonstruktion kan ske vid dessa. Ståndskivorna ska kontrolleras med hänsyn till korrosionsangrepp, expansionsskador (på grund av rörelser) och mekaniska skador. Anslutningarna mellan olika material undersöks med tanke på risken för läckage. Infästningarna kontrolleras.

Hängskivor, vindskivebeslag

Taktäckningen avslutas vid gavelsprång på olika sätt, till exempel med krön eller enbart en hängskiva eller ett vindskivebeslag. Hängskivor och motsvarande kontrolleras med hänsyn till infästning, korrosionsangrepp och i förekommande fall täthet.

Krön, krönbeslag

Beroende på takutformning förekommer flera olika typer av krön. Gemensamt för alla är dock att de måste vara utförda med tillräckligt fall för att inte vatten ska stå kvar på krönet. Saknas fall är det stor risk att vatten kan tränga in i tvärfalserna på krönbeslaget. Krönbeslagens infästning måste kontrolleras, speciellt i vindutsatta lägen. Vid puts, tegel och andra fuktabsorberande fasadmaterial är det viktigt att hängskivan är tät och har ett tillräckligt språng, för att skydda fasaden.

Bild 12:53. Avledare på ett brett krön förhindrar att vatten rinner ner på fasaden. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:53. Avledare på ett brett krön förhindrar att vatten rinner ner på fasaden. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:54. Beslagning av vindutsatta detaljer måste kontrolleras inte minst vad gäller infästningen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:54. Beslagning av vindutsatta detaljer måste kontrolleras inte minst vad gäller infästningen. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:55. Tänk på att krön och gavlar är de delar på ett tak som utsätts för de största vindpåkänningarna. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:55. Tänk på att krön och gavlar är de delar på ett tak som utsätts för de största vindpåkänningarna. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:46. Kontrollera alla genomföringar noga. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:46. Kontrollera alla genomföringar noga. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:47. På huvar, skorstenar och liknande är det viktigt att kontrollera infästning och täthet vid lister med mera. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:47. På huvar, skorstenar och liknande är det viktigt att kontrollera infästning och täthet vid lister med mera. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:48. Kringtäckningar, sidobeslag och i förekommande fall överbeslag kontrolleras med avseende på korrosionsangrepp, täthet och infästning. Finns insektsskydd? Finns skorstensränna som kan leda bort vatten?  Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:48. Kringtäckningar, sidobeslag och i förekommande fall överbeslag kontrolleras med avseende på korrosionsangrepp, täthet och infästning. Finns insektsskydd? Finns skorstensränna som kan leda bort vatten? Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:49. Vid en takkontroll måste funktionen hos eventuella brandgasventilatorer kontrolleras.  Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:49. Vid en takkontroll måste funktionen hos eventuella brandgasventilatorer kontrolleras. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:50. Vid takkupor och liknande kontrolleras anslutningar mellan tak och väggytor samt infästning och täthet vid galler, fönster och dylikt. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:50. Vid takkupor och liknande kontrolleras anslutningar mellan tak och väggytor samt infästning och täthet vid galler, fönster och dylikt. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:51. Kontrollera infästning av och eventuella korrosionsangrepp på beslag med mera på skorstenar. Kontrollera även eventuella uppstigningsanordningar. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:51. Kontrollera infästning av och eventuella korrosionsangrepp på beslag med mera på skorstenar. Kontrollera även eventuella uppstigningsanordningar. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:52. Vid ståndskivor kontrolleras infästning, täthet, korrosionsskador, expansionsskador och mekaniska skador. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:52. Vid ståndskivor kontrolleras infästning, täthet, korrosionsskador, expansionsskador och mekaniska skador. Foto: Torbjörn Osterling.