Skriv ut

Råd vid projektering

I Arbetsmiljölagen AML 14 § anges bland annat att även arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projektering, ska inom ramen för sitt uppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas.

Inom ramen för projekteringsansvaret faller helt klart även avsnittet Taksäkerhet.

Vid projektering av takkonstruktioner är det viktigt med utförliga ritningar och arbetsbeskrivningar av erforderliga taksäkerhetsanordningar. För att underlätta detta projektarbete hänvisas bland annat till aktuella funktionsstandarder, skrifter och rapporter som omnämns i denna skrift. Vidare lämnas under avsnitt Plåtslageribranschens ”Allmänna Råd och krav” rekommendationer om hur anordningarna ska vara utförda, tillverkade och monterade för att ge fastighetsägaren ett takskyddssystem, som uppfyller uppställda krav, och takarbetarna så säker arbetsplats som möjligt.

Tänk på att ange hållfasthetskravet vid projektering av väggstegars infästning!

Redovisa på en takplan översiktligt omfattningen av olika taksäkerhetsanordningars placering. Beakta att vissa typgodkända eller certifierade taksäkerhetssystem förutsätter en viss minsta tjocklek på underlagstaket.

Det är mycket viktigt att under byggskedet och efter färdigställandet av takarbetet kontrollera att arbetsbeskrivningar och ritningar har följts. Ägna särskild uppmärksamhet åt infästningar av taksäkerhetsprodukterna i den bärande takkonstruktionen!

Mer om projektering av taksäkerhet finns i kapitel 4, ”Projekteringsansvar, Taksäkerhetsanordningar”.