Skriv ut

Faktorer som påverkar behovet av taksäkerhetsanordningar

Yttertak oavsett tätskikt kräver kontinuerligt underhåll. 

Olika installationer eller andra anordningar på yttertaket måste nås för service och dylikt. Inte minst vattengångar på tak, såsom vinkelrännor, ränndalar, gesimsrännor och hängrännor måste årligen rensas från löv och annat avfall för att förhindra läckage. 

Nedfallande snö och is från tak innebär ofta risk för personskador och snöskottning blir därför nödvändig. Yttertak är dimensionerade för att tåla viss snölast. Om denna överskrids måste taken snöskottas. 

Kraven på tillträdesleder till och på tak kan aktualiseras även när det gäller fläktrum och hissmaskinrum. Nödutrymning vid brand kan i vissa fall ske från nödbalkong på takvåning via utvändig fast tak- och väggstege. 

Krav på tillträde till skorstenar som innehåller kanaler för vilka rensningsskyldighet föreligger regleras enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO. 

Även när det gäller andra anordningar än dem som särskilt nämns i bestämmelserna såsom radio- och TV-antenner, fläktar, värmeväxlare och solfångare på tak, vilka fordrar regelmässig tillsyn och underhåll, kan permanent anordnade tillträdesleder behövas. 

Inom byggnadsplåtslageribranschen anser man, att alla tak ska ha erforderliga tillträdesleder och förbindelseleder till taknock, skorstenar och fläktar. För förflyttning i sidled på branta tak och för förankring av säkerhetslina måste taken vara försedda med gångbryggor, nockräcken eller förankringspunkter såsom öglor eller säkerhetshakar. Detta gäller även om nuvarande regler eventuellt skulle ge utrymme för en ”enklare” lösning.

En samordning vid projekteringen av de olika tillträdeslederna och skyddsanordningarna bör om möjligt eftersträvas.