Skriv ut

Innehåll

Inledning

Detta kapitel om taksäkerhetsanordningar utgör ett led i plåtslageribranschens fortsatta ansträngningar med att informera inom taksäkerhetsområdet för att minska och eliminera olycksfallsriskerna.

Avsnittet i Boverkets Byggregler (BBR) 8:24 ”Taksäkerhet” är en överarbetad version av den senaste utgåvan av den populära branschbroschyren med samma namn.

Under Allmänna Råd och krav har, som ett komplement till BBR, dels ägnats särskild uppmärksamhet åt utförande, montering och infästning av taksäkerhetsanordningar inklusive nya produkter, dels redovisats erfarenheter från byggforskningsprojektet ”Infästning av takskyddsanordningar”. Hänsyn har även tagits till nya europastandarder och BBR gällande från och med 1 juli 2014.

Byggnadsplåtslageribranschens syfte med sitt utvecklingsarbete inom taksäkerhetsområdet har varit att få fram säkra och beständiga anordningar för att ytterligare öka säkerheten för dem, som har taket som arbetsplats. Att minska antalet ingående komponenter i det ständigt utökade sortimentet på marknaden har också ingått i den långsiktiga strategin. Vidare har man genom information försökt åstadkomma förbättringar. Genom påverkan på myndigheter och samverkan med tillverkningsindustrin strävar man efter att få en god arbetsmiljö på taken tillsammans med god funktion, ett gott utseende och en god ekonomi under takets livslängd.

Taksäkerheten har länge varit mycket eftersatt. Genom riksdagsbeslut har regeringen emellertid 1985 utfärdat ändringar i byggnadsstadgan från 1959. Ändringarna hade till följd att kravet vid nybyggnad och upprustning av befintliga tak skärptes väsentligt. Från den 1 januari 1986 innebär ändringarna att en person säkert ska kunna ta sig upp på och ner från taket. Vidare ska denne kunna förflytta sig från uppstigningsstället till taknock eller skorsten på ett säkert sätt. Slutligen ska denne kunna förflytta sig i sidled på taket och kunna fästa säkerhetslina i förankringsanordning längs taknocken för arbete på takfallen ner till takfoten eller för servicearbeten. Se bildpresentationen under avsnittet ”Söknyckel för nödvändiga taksäkerhetsanordningar”.

Den gjorda formuleringen ”uppenbart onödigt” under Allmänt och råd i nu gällande BBR har föranlett onödigt olika tolkningar när kravet på fasta tillträdesanordningar är rimligt i enskilda fall. När kan särskilda anordningar för tillträde och förflyttning på tak på en byggnad, vars yttertak någon gång måste beträdas av en person, anses vara uppenbart onödiga? Syftet med dessa säkerhetsanordningar är ju att ge skydd mot personskada vid arbete på tak.

Enligt Arbetsmiljöverkets remissvar på Boverkets Byggregler så motsätter de sig skrivningen att det kan anses onödigt med säkerhetsanordningar på tak. Någon gång ska alltid någon dit enligt Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket skärper reglerna vid yrkesmässigt arbete på tak från och med 1 januari 2015. Kraftfulla sanktionsavgifter kommer då att gälla vid brott mot föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Bild 11:1. Säkerhetslina är alltid nödvändigt vid takarbete.Bild 11:1. Säkerhetslina är alltid nödvändigt vid takarbete.