Skriv ut

Boverkets Byggregler (BBR) 2014. Inledning

TAKSÄKRHET

Hela avsnitt 8:24 har omarbetats i enlighet med den struktur som övriga delar av Boverkets Byggregler har (BFS 2008:6), det vill säga funktionskrav med förslag till lämplig verifiering i allmänna råd.

Att gällande föreskrifter ändrats till råd innebär inte att kravnivån ändrats men möjliggör teknisk utveckling inom området.

Det åligger byggherren att visa att en alternativ lösning ger samma skydd som den lösning som nämns i rådstexten.

Från och med 1 juli 2014 har BBR:s avsnitt 8:241, 8:242, 8:2422 och 8:2431 ändrats och inarbetats i detta kapitel.

Reglerna har anpassats till:

Hur man tar sig upp på taket                  

Hur man rör sig längs taket

Hur man utför arbete vid arbetsstället

Reglerna är uppdelade i tre huvudområden med föreskrifter enligt angivna underrubriker:

8:241 Allmänt

Under allmänt anges portalkrav.8:242 Tillträdesanordningar, fast säkerhetsutrustning och fasta arbetsställen

8:243 Skyddsanordningar