Skriv ut

Begreppsförklaringar

Bestämning av nivåskillnad, fasadhöjd och fallhöjd.

Nivåskillnad, se vidstående figur 11:7.

Definition av fasadhöjd:
Avstånd från skärningslinjen mellan fasadplan och takplan till marknivå.

För skyddsanordningar på tak räknas fasadhöjden till lägsta marknivå. För tillträdesanordningar räknas fasadhöjden till marknivån närmast uppstigningsstället.

Definition av fasadhöjd och fallhöjd, se Tekniska nomenklaturcentralens (TNC) publikation Plan- och byggtermer.

Observera!
Om fasadhöjden eller taklutningen är olika för olika delar på en byggnad bör delarna lämpligen betraktas var för sig vid tillämpningen av föreskrifterna under BBR 8:24 Tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

Definition av fallhöjd:
Nivåskillnaden mellan översta delen av en uppstigningsanordning eller en arbetsplan och en skorsten och den nedanför befintliga tak- eller markyta som beräknas kunna hindra en person att falla vidare till lägre nivå.

Om taklutningen är mindre än 1:10 (~ 6°) måste ytan som hindrar fall vara minst 2 m bakåt och åt sidorna från uppstigningsstället; se markerad yta på ovanstående figur 11:9.

När avståndet till takkanten är minde än 2 m mäts fallhöjden till marken.

Om taklutningen är 1:10 (~ 6°) eller större mäts fallhöjden alltid till marken närmast uppstigningsstället.

Figur 11:9. Fallhöjd då taklutningen är högst 1:10 (~ 6°).Figur 11:9. Fallhöjd då taklutningen är högst 1:10 (~ 6°).
Figur 11:10. Fallhöjd då taklutningen är större än 1:10 (~ 6°).Figur 11:10. Fallhöjd då taklutningen är större än 1:10 (~ 6°).
Figur 11:7. Nivåskillnad, fasadhöjd.Figur 11:7. Nivåskillnad, fasadhöjd.
Figur 11:8. Fasadhöjd.Figur 11:8. Fasadhöjd.