Skriv ut

Innehåll

Återblick

Återblick på gällande regler och retroaktivitet under olika tidsperioder.

Vi börjar med en summarisk tillbakablick på vilka regler som gällt under olika tidsperioder för fasta säkerhetsanordningar på tak.

Såväl Plan- och Bygglagen (PBL) som tidigare bygglagstiftning utgår ifrån att bestämmelser med krav som gäller byggnader inte ska vara retroaktiva. Det har ansetts, att man inte kan tvinga ägaren till en byggnad att rusta upp den till högre standard än vad som krävdes, när byggnaden uppfördes. Detta gäller inte om byggnaden har ändrats.

Ett historiskt undantag från denna princip gjordes dock år 1960, då vissa retroaktiva krav infördes för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader beviljade bygglov före 1 juli 1960.

Detta var den första retroaktiva bestämmelsen i svensk bygglagstiftning och betraktas som den första milstolpen för säkrare takarbete.

För äldre byggnader, för vilka bygglov sökts före 1 juli 1960, kan alltså taksäkerhetsanordningar krävas med stöd av PBL 17 kap 20 § / Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS) 1960.

Av samma paragraf framgår att kraven inte påtagligt får avvika från vad som kan krävas enligt motsvarande äldre bestämmelser. Detta innebär att lite olika detaljkrav kan gälla beroende på när byggnaden uppfördes.

Sammanfattningsvis gäller följande minimikrav för taksäkerhetsbestämmelser för alla byggnader uppförda med eller utan bygglov före 1 juli 1960.

  • Det ska finnas invändig eller utvändig uppstigningsmöjlighet till tak via lucka eller utvändig stege.
  • Skydd mot nedstörtning ska finnas – nockräcke eller brygga – om fasadhöjden är minst 8 m och taklutningen överstiger 1:4 (~ 14o).
  • Fotstöd vid takfot eller takbrott ska finnas när lutningen är mer än 1:3 (~ 18,4o) och fasadhöjden är mer än 11 m eller om fasadhöjden är 8 m – 11 m och taket lutar mot för allmänheten tillgängligt område.
  • Skydd vid takfönster som inte bär personlast ska finns oavsett fasadhöjd.

Kravet på sotning – dock inte retroaktivt – innebär även att möjlighet ska finnas att nå skorstenen.

regelforandringar

Detta är en länk till en Powerpoint-presentation som steg för steg redovisar hur Boverkets regler förändrats över tid från 1960 till dags dato.