Skriv ut

Ansvar vid takarbete

Vilka som bär huvudansvaret för att fasta tillträdes- och skyddsanordningar finns monterade på en byggnad och hur ansvaret fördelas vid takarbetets utförande är viktigt att känna till.

Fastighetsägare ska enligt gällande plan- och bygglag (PBL) tillse, att det finns erforderliga säkerhetsanordningar på tak och att de underhålls, så att deras egenskaper och funktioner bevaras. Detta gäller oavsett om några underhålls- och tillsynsarbeten utföres på taket.

Arbetsgivare har ansvaret när han beordrar en anställd att utföra ett arbete på en fastighet, till exempel taket, enligt Arbetsmiljölagen (AML) och gällande föreskrifter för olika typer av arbeten. Innan arbetet påbörjas ska arbetsgivaren låta undersöka taket och göra en riskanalys samt vidtaga lämpliga skyddsåtgärder. Vid reparation och underhållsarbete av tak utgör fasta skyddsanordningar ett viktigt led i det förebyggande skyddsarbetet vid bedömning av olika risker i arbetet.

Byggherre, den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, har ansvar enligt bygglagstiftningen att gällande föreskrifter följs. Det innebär att byggherren ansvarar för att tak på nya byggnader helt uppfyller PBL och gällande byggreglers krav på säkerhet. Vidare ska byggnader som byggs till, byggs om eller på annat sätt ändras få en taksäkerhet, som i princip motsvarar den som krävs för nya byggnader. Byggherren är numera också skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för arbeten där fallrisker förekommer.

Byggnadsnämnden i kommunen ska övervaka att PBL:s bestämmelser och byggregler för takarbete följs. Nämnden kan genom olika kontrollsystem utöva sin tillsyn. Byggnadsnämnden ska också ta upp frågan om olika påföljder eller ingripanden om det framkommer, att någon brutit mot gällande byggregler. Nämnden har också ansvar för att lämna råd och upplysningar om bland annat taksäkerhet.

Arkitekter/Konstruktörer är personer som har särskilt arbetsmiljöansvar enligt AML sedan år 1991, när de ritar och konstruerar en byggnad. Ansvaret innebär att dessa personer ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas i såväl byggskedet som i det framtida brukskedet av byggnaden. När det gäller tak medför bestämmelserna bland annat ansvaret för att behovet av säkerhetsanordningar på tak och dess infästningar i den bärande konstruktionen beaktas redan på ritbordet.

Arbetsgivare och arbetstagare har enligt AML skyldighet att samverka för en god arbetsmiljö och detta gäller inte minst vid takarbeten.

Arbetsgivaren ska vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsättes för ohälsa eller olycksfall. Takarbete på hög höjd tillhör särskilt farligt arbete och får inte utföras som ensamarbete.

Arbetstagaren ska medverka till en god arbetsmiljö och aktivt deltaga i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Givna föreskrifter ska följas och skyddsanordningar ska användas och den försiktighet som krävs ska iakttas för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Arbetsgivaren eller skyddsombudet ska omgående underrättas om arbetstagaren finner att visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och kan rikta förbud mot farligt arbete där inte erforderliga skyddsåtgärder vidtages av arbetsgivaren. Vidare kan Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 utkräva kraftfulla sanktionsavgifter vid brott mot föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete. (AFS 2014:26)

Arbetsmiljöinspektionen kan också ge råd och information om lämpliga skyddsåtgärder innan arbetena påbörjas.