Utvändiga förbindelseled till tak

Om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst 8 m kan tillträdet till taket ske med en utvändig, fast monterad eller fällbar 0,4 m bred stege med ryggskydd. Måttet mäts mellan vagnsstyckena.

Vid annan utformning ska det finnas minst 0,16 m utrymme för varje fot, om stållina eller skena för glidlås som kopplas till säkerhetsselen placeras mellan vagnsstyckena.

Stegpinnarna ska ha ett högsta centrumavstånd av 0,3 m. Avstånd mellan stege och vägg bör vara minst 0,15 m, vilket begränsar möjligheten att använda från vägglist utfällbar stege. Fast utvändig stege ska där den kan nås av barn avslutas cirka 2 m över mark. När fast stege användes som utrymningsväg bör den avslutas cirka 1,5 m över mark – stege som är oåtkomlig för barn cirka 0,3 m över mark. Lös stege med upphängningskrokar ska ha längden anpassad efter läget av lägsta stegpinne i den fasta stegen. Utvändig stege ska uppe vid takfot avslutas så att översta stegpinnen placeras minst 30 mm ovanför hängränna eller takyta. Handledarnas höjd över översta stegpinnen ska vara minst 1 m. Bredden mellan handledarna ska vara minst 0,45 m för att underlätta upp- och nergång från taket.

Om utvändig stege även är avsedd att kunna användas som nödutrymningsväg ska den vara försedd med ryggskydd, som avslutas 2,5 m ovan mark. Ryggskydd kan ersättas av annat av Arbetsmiljöverket godkänt fallskydd.

Planera för en säker montering av väggstegen till fasaden. Väggstegen kan med fördel förses med förbindning från handledarens avslutning uppåt till fast monterad takstege.

Krav på hållfasthet för fasta stegar och dess komponenter, se SS 831340.

Bild 11:4. Väggstege med styrt glidlås på fast förankringslina/skena. Foto: BH Sala. Bild 11:4. Väggstege med styrt glidlås på fast förankringslina/skena. Foto: BH Sala.
Figur 11:35. Detalj av handledare.Figur 11:35. Detalj av handledare.