Snöräcke/snörasskydd

Från och med Boverkets Byggregler, BBR, 2008 regleras skyddsanordningar mot fallande snö och is som ett komplement till ordningslag 3 kap 3 § (se SFS 1993:1617) som reglerar och styr vad som gäller när bland annat ”snöskydd” måste monteras på tak.

”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.
Detta ska ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas. Ansvaret för att åtgärderna vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.”

För att förhindra okontrollerade snöras från tak kan snöräcke eller snöglidhinder monteras. SS 831335 innehåller funktionskrav och hållfasthetsberäkningar för snöräcke. Snöräcke med sin infästning ska tåla dels en statisk belastning av 5 kN/m i takfallets riktning, dels en punktbelastning av 1,5 kN i alla punkter i takfallets riktning. I övriga riktningar är punktbelastningen 1,0 kN. Statisk provning för punktbelastning respektive utbredd last utförs enligt SS 831361 och SS 831367. Även den dynamiska belastningen provas, dock bara i takfallets riktning, enligt SS-EN 516.

Enligt standarden får större mellanrum än 50 mm mellan längsgående rör eller profiler inte förekomma. Från snöräckets nedre del till takytan får det vara högst 30 mm för att hålla snö och is på plats. Vid tak av profilerad plåt gäller måttet till profiltopparna. Om taket är täckt med till exempel högprofilerad plåt (> 70 mm), bör snöräcket utformas så, att det förhindrar is och snö att glida ut under räcket i profilbottnarna. Snöräcke utfört som galler i stället för med rör är att föredra.

Då snörasskydd placeras endast på en del av takfoten, till exempel över en entré, kommer belastningen på de yttre konsolerna och räcket att bli mycket stor. Snölast från en stor del av taket hamnar på denna del av räcket. Det är en bättre lösning att låta räcket gå ända ut till takets gavel eller förstärka den yttre konsolen och avsluta räcket i direkt anslutning till konsolen.

Beakta att snöräcke även kan fungera som takfotsräcke eller räcke vid takbrott. Det ska då ha motsvarande hållfasthet och monteras på samma sätt som dessa, det vill säga vara utfört så att säkerhetslina kan förankras till skyddet om det är monterat vid takbrott.

Figur 11:51. Snöräcke, galler.Figur 11:51. Snöräcke, galler.
Figur 11:52. Måttkrav enligt standard på snöräcke med rör.Figur 11:52. Måttkrav enligt standard på snöräcke med rör.