Räcken vid uppstignings-öppningar

Enligt PFS 1985:4 som tillägg till SBN 1980 infördes från den 1 januari 1986 en helt ny bestämmelse.

Krav om räcke nedanför och vid sidan om uppstigningslucka vid fasadhöjd 4 m eller mer och taklutning större än 1:4 (~14°)

Enligt BBR 2008 gäller numer 1:10 (~6°).

Även om fasadhöjden skulle understiga 4 m rekommenderas att branta takfall kompletteras med räcke eller motsvarande skyddsanordning nedanför öppningen.

Kravet på hållfasthet för räcken och dess infästning i takkonstruktionen är densamma som för övriga taksäkerhetsprodukter. Enligt SS 831333 ska räcke med sin infästning i alla punkter tåla en dynamisk belastning från en säkerhetslina.

Provning utförs enligt SS-EN 516.

Räckets höjd anges till omkring 0,5 m över takytan som funktionskrav. Beakta dock att räckets höjd kan medföra stor momentbelastning vid takytan. Förstärkning av infästningen görs lämpligen i anslutande brygga eller stege. Placera räcket så att luckan dels kan öppnas utan hinder dels inte försvårar utstigningen till stege/brygga.

Från vissa arkitekter har ibland framförts, att bland annat räckena skulle ge utseendemässiga problem genom att de tecknar sig alltför tydligt mot taket eller himlen. Problemet går naturligtvis att lösa på andra sätt och ge i stort motsvarande skydd och säkerhet vid utstigning på yttertak. Se figur 11:39 och 11:40.

Här följer några exempel på lösningar för att motverka utseendemässiga problem med räcken:

En gångbrygga på minst 1 m längd monteras nedanför uppstigningsluckan, så att den täcker både luckan och stege från uppstigningsstället. Luckan öppnas då lämpligast åt sidan; se figur 11:39.

En ny typ av taklucka som öppnas nedåt i takets lutning, där räckena ingår i luckans öppningsmekanism och sålunda är osynliga från utsidan när luckan är stängd. Denna typ av lucka måste alltid tillverkas i måttet minst 0,70 x 0,90 m enligt AMA Hus och Braschrekommendationen för att möjliggöra en lätt utstigning från ståplatta på den utfällbara stegen från vindsplan till takstegen på luckans översida; se figur 11:40. (Enligt Boverkets Byggregler, BBR, krävs måtten 0,6 x 0,9 m.)

Det rekommenderas att alltid öppna takluckorna nedåt i takets lutning där räcken inte krävs eller anordnas. På så sätt förbättras säkerheten generellt vid utstigningen.

Figur 11:38. Räcken enligt PFS 1985:4.Figur 11:38. Räcken enligt PFS 1985:4.
Figur 11:39. Lucka med brygga nedanför.Figur 11:39. Lucka med brygga nedanför.
Figur 11:40. Lucka med inbyggda räcken.Figur 11:40. Lucka med inbyggda räcken.