Skriv ut

Projektering av tillträdes- och skyddsanordningar

Kraven på ökad taksäkerhet fordrar övertänkta planlösningar för en god takarkitektur. Det är viktigt att tänka igenom, hur tillträdet till takplanet ska lösas.

Vårt befintliga fastighetsbestånd kräver förbättrad tillgänglighet från översta våningsplanet till vindsvåning och vidare till yttertaket. Detta är även påtalat i rapporten Ds 1997:53, Fastighetsägares ansvar enligt Arbetsmiljölagen, från Arbetsmarknadsdepartementet som ett mycket försummat område i byggandet. Det är ofta mycket dåliga tekniska lösningar ur ergonomisk synpunkt för bland annat tillträde till ”husets femte fasad” – taket.

Som ett komplement till projekteringsansvaret och arbetsgivaransvaret beträffande arbetsmiljöbedömningar föreslås i rapporten att en ny bestämmelse införs i Arbetsmiljölagen. Denna nya bestämmelse skulle avse direkt arbetsmiljöansvar för fastighetsägaren att se till ”att en fastighet är så beskaffad och utrustad med sådana fasta anordningar, att arbete som normalt kan komma att bedrivas där kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall”. (Denna bestämmelse är ännu inte genomförd.)

Samordna gärna så att det går att komma åt schakt och kanaler inifrån byggnaden via vinden i stället för uppifrån taket. Det är också viktigt att försöka samla ventilationshuvar och skorstenar till en begränsad del av taket eller till en sida av takfallet. Då kan nockräcken och gångbryggor placeras på motsatt sida av takfallet. Önskar man ha skyddsanordningarna på samma sida som skorstenarna behöver gångbryggan inte nödvändigtvis monteras på mindre avstånd än 1 m från taknock. Genom att flytta ner utrustningen en bit på takfallet och anordna strategiska tillträden till nock kan den dras förbi hindren utan avbrott.

Ur utseendesynpunkt kan skyddsanordningarna, utan att säkerheten blir lidande, även färgsättas lika som takbeläggningen, så att de inte framträder så tydligt.

Bild 11:3. Genomtänkt tillträdesväg till taket.Bild 11:3. Genomtänkt tillträdesväg till taket.