Nock- eller takfotsräcke/fotstöd

Helt beroende på vilken funktion räckena är avsedda för samt var de är placerade på takfallet avgör räckets namn, krav på infästning och hållfasthet med mera; se SS 831331 som anpassats till SS-EN 795.

  • Fasadhöjd över 3 m
  • Taklutning 1:10 (~ 6°)

Nockräcke

Nockräcken består ofta av ett rör monterat i konsoler med ett c-avstånd på 1,2 m och på en höjd över takytan av 0,15 m.

Ett nockräcke ska normalt placeras en bit ner på ena takfallet så att räckesföljarens övre nivå blir lägre än takets övre linje.

Räckets huvudfunktion är att utgöra förankringspunkt för säkerhetslina för arbete på båda takfallen vid till exempel sadeltak.

Räcken kan också kombineras med förankring för horisontella fallskydd bestående av stållina till vilken en linryttare kopplas utgörande förankringspunkt för säkerhetslina.

Nockräcket med sin infästning ska i alla punkter enligt den nya europastandarden SS-EN 795 klara en statisk punktbelastning av 10 kN i den eller de riktningar som belastningen kan angripa vid användandet.

Nockräcket med sin infästning ska i alla punkter även klara en dynamisk test där en stålvikt på 100 kg med 2 m lång säkerhetslina får falla 2,5 m; se figur 11:49.

Statisk och dynamisk provning utförs enligt SS-EN 795.

Nockräcket är dessutom avsett att utgöra fotstöd vid förflyttningar i sidled på låglutande tak. Möjligheten att gå med nockräcke som stöd är dock mycket begränsad. Gångbrygga rekommenderas.

Det gäller samma krav på infästning i den bärande takkonstruktionen som för takbryggor. Hållarna måste sitta stumt fast på taket med genomgående skruv med bricka och mutter. Mothållsjärn eller träregel på undersidan av yttertaket ska ha en längd av 0,5 m – om inte typgodkänt eller certifierat infästningssystem användes.

Beakta att räckesrören ska förankras så att de inte kan rotera eller förskjutas i sidled. För vissa konsoler krävs att de sidostabiliseras mellan rör och konsol på minst en punkt. Detta gäller särskilt vid korta räcken.

Räcke vid takbrott

Räcken vid takbrott ska dimensioneras så att de kan utsättas för ryck från säkerhetslina i de riktningar som belastningen kan angripa vid användandet. Vidare ska räcket kunna utgöra både fotstöd och tåla snölaster.

För snölaster se vidare under avsnitt Snöräcke/Snörasskydd.

Beträffande statisk och dynamisk provning gäller samma krav som för nockräcken.

Avstånd mellan konsolerna är normalt 1,2 m, men vi rekommenderar kortare avstånd om snölasten väntas bli stor.

  • Fasadhöjd större än 8 m
  • Taklutning större än 1:3 (~18°)

Det gäller samma krav på infästning i den bärande konstruktionen som för takbryggor. Hållarna måste sitta stumt fast på taket med genomgående skruv med bricka och mutter. Mothållsjärn eller träregel på undersidan av yttertaket ska ha en längd av 0,5 m – om inte typgodkänt eller certifierat infästningssystem användes.

Takfotsräcken/Fotstöd

Takfotsräcken är i första hand avsedda att utgöra fotstöd vid förflyttning och arbete vid takfot. För att kunna fungera som takfotsräcke är det tillräckligt med en räckesföljare. Om takfotsräcket också ska fungera som snörasskydd måste ytterligare rör finnas. (Se vidare under avsnitt Snöräcke/Snörasskydd.)

Räcket vid takfot med sin infästning ska tåla en statisk punktbelastning av 10 kN endast i takfallets lutning; se SS 831331.

Även den dynamiska belastningen provas.

Takfotsräcke ska placeras så nära takfoten som möjligt. Vid öppna icke inbyggda taksprång rekommenderas att montera mothållsjärn eller träreglar på utsidan av taksprånget, vilket också underlättar montering från ställning eller mobil arbetsplattform. Även eventuell läckagerisk för fästdon till konsoler elimineras därigenom helt.

  • Fasadhöjd större än 8 m
  • Taklutning större än 1:3 (~18°)

Vanliga fotrännor uppfyller inte längre kravet för stadigt fotstöd. Fotrännor utförda med enbart konsolkrokar på plåt- och tegeltak har i första hand funktion att avleda vatten från takytan till stuprörsavlopp och inte att utgöra fotstöd.

Figur 11:49. Dynamisk provning.Figur 11:49. Dynamisk provning.
Figur 11:50. Infästning av räcke.Figur 11:50. Infästning av räcke.
Bild 11:7. Kombinerat snöräcke och räcke vid takbrott.Bild 11:7. Kombinerat snöräcke och räcke vid takbrott.
Bild 11:8. Vippbultar ska monteras tvärs inbrädningen. Här är de felmonterade.Bild 11:8. Vippbultar ska monteras tvärs inbrädningen. Här är de felmonterade.