Invändiga förbindelseleder till tak

Förbindelseleder till tak ska som huvudregel placeras invändigt via trapphus eller hiss till vindsplan försedda med tak- eller vägglucka.

Enligt AMA Hus 21 och Branschrekommendationen ska takluckor ha ett dagermåttet om minst 0,7 x 0,9 m vid taklutning upp till 1:1 (45°) . Vid större lutning minst 1,2 m i takfallets riktning. Vägglucka utförs minst 0,7 x 1,2 m. (Boverkets byggregler, BBR, föreskriver dagermåttet 0,6 x 0,9 m respektive 0,6 x 1,2 m.)

För industribyggnader, idrottshallar och liknande som saknar våningsplan kan tillträdet förläggas antingen som fast utvändig eller invändig (stege/trappa) tillträdesled; se Utvändig förbindelseled till tak.

Om nivåskillnaden vid invändig förbindelse från vindsplan till taklucka är större än 3,0 m rekommenderas plattform med trappa som tillträdesled. Mellan plattformen och luckan monteras en 0,35 m bred fast eller fällbar stege, lämplig nivåskillnad 1,5 – 2,0 m; se SS 831334.

Om tillträdesled till tak ska ske via invändig vägglucka, minst 0,7 x 1,2 m, placeras den så, att luckans underkant ligger cirka 0,6 m över golv. Om luckan måste placeras högre upp på väggen, så att nivåskillnaden blir större än 0,6 m, måste trappa eller trappa med plattform anordnas, för att det ska bli en bra arbetsmiljöanpassad utgång till taket.

Förbindelselederna till tak ska anordnas, så att de lätt kan nås och användas utan kompletterande verktyg och redskap – nyckel undantaget. Vägg- och takluckor måste vara utförda så att de inte kan slås i lås ofrivilligt utifrån. Låsning av tillträdeslucka inifrån kan lämpligen ske genom t ex hakanordning. Belysning måste finnas vid invändiga förbindelser på vindar med trappomkopplande strömbrytare. Takluckor rekommenderas att generellt utföras i dagermått 0,9 x 0,7 m eller om luckan är snedställd 0,8 x 0,8 m för att underlätta upp- och nergång från yttertaket.

I anslutning till tillträdesluckan kan med fördel placeras en skylt med information om takmaterial, skyddsanordningar och skyddsutrustning med mera.

För att underlätta tillsyn och underhåll, till exempel snöskottning, bör taklucka vid branta tak anordnas både vid taknock och vid takfot. Takluckorna bör vidare placeras i närheten av utrustningar eller anordningar som kräver regelbunden tillsyn.

Figur 11:33. Invändig plattform med trappa. Figur 11:33. Invändig plattform med trappa.
Figur 11:34. Vägglucka. Höjd minst 1,2 m.Figur 11:34. Vägglucka. Höjd minst 1,2 m.