Skriv ut

Värmekabel

För att undvika hindrande isbildning i ränndalar, hängrännor och stuprör kan värmekabel installeras.

För att sådana system ska fungera är det nödvändigt att dessa dimensioneras, monteras och underhålls på rätt sätt. Vid projektering av värmekabel är takplaner en nödvändighet.

Olika takytor kan ha olika behov av frostskydd i rännor och rör beroende på väderstreck, skuggande grannfastigheter, takets konstruktion och värmegenomsläpplighet.

En kostnadseffektiv reglerenhet består av en dubbeltermostat där en givare monteras på den norra fasaden för att känna av luftens temperatur medan den andra monteras på den punkt på taket där snösmältning först kan förutsättas. Vid placering av givare bör hänsyn tas till större värmealstrande maskiner, ventilationsaggregat och andra värmeutsläpp som finns på eller direkt under taket. Dessa ger som regel tö på taket redan vid flera minusgrader i luften.

Vid värmekabelanläggningar med endast en reglerenhet måste givaren placeras på den plats där snösmältning först kan förutsättas ske till följd av ovan nämnda faktorer. Genom att öka antalet reglerenheter kan funktionen hos anläggningen förbättras samt stora energibesparingar göras. Det krävs ett flertal givare för att de olika sektionerna ska kunna fungera oberoende av varandra. Det är exempelvis viktigt att stuprören alltid är fria från is för att undvika att det bildas istappar när snön smälter på taket.

För att få bästa effekt av en värmekabel ska den monteras av montörer som har takvana och då tätt liggande mot plåten för att dels utnyttja plåtens ledningsförmåga dels bilda en kanal i botten av ränndalen eller hängrännan. Felaktigt monterade värmekablar kan lätt leda till att vattnet smälter på ett ställe för att sedan frysa till på ett annat och sämre ställe.

För att undvika skador på värmekabelanläggningen vid snöskottning är det viktigt att en takplan med kabelförläggningen finns tillhands på lämpligt ställe.

Underhållet av anläggningen är också viktigt. Givare som inte rengörs kan lätt ge felaktiga impulser och skador kan ha uppstått i samband med snöskottning. Anläggningen bör därför kontrolleras i god tid inför varje vinter.

Vid val av material för värmekabel bör följande beaktas:

  • Kabelmaterialet måste vara anpassat för temperaturer ner mot -20 °C.
  • Dosor och kablar ska vara UV-stabiliserade.
  • Infästningsmaterialet måste vara anpassat till underlaget. Tänk på risken för bimetallisk (galvanisk) korrosion.
  • Anläggningen bör vara enkel att felsöka. I automatikskåpet bör det finnas möjlighet att fastställa felets art samt de felande delarnas placering.
Bild 4:35. Värmekabel ska monteras så att metallens värmeledningsförmåga utnyttjas. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:35. Värmekabel ska monteras så att metallens värmeledningsförmåga utnyttjas. Foto:Torbjörn Osterling.