Skriv ut

Inledning

Vid val av hängrännor och stuprör är det den sannolika regnintensiteten som är dimensionerande.

Svensk standard (SS 824031) beskriver hur detta beräknas. Beräkningsmodellen är avancerad och för att underlätta valet av dimension finns det en hjälptabell i RA Hus 21.

Vid stora takytor i mindre utsatta lägen kan det dock löna sig att göra en noggrannare beräkning då framför allt hjälptabellen för stuprör är dimensionerad i överkant. Med utsatta lägen avses områden där mycket intensiva regn kan förekomma. Enligt SMHI återfinns den största intensiteten i ett band utmed Hallands och Bohusläns östra gräns medan vi har den lägsta intensiteten utmed östersjökusten och i en tunga in över Östergötland fram till Vänern.

Av erfarenhet vet man dock att smalare rör lättare fryser sönder varför en viss överdimensionering kan vara att föredra. Vidare är naturligtvis breda rännor lättare att rensa än smala. Silar i rännor och rör bör också undvikas om det inte finns särskilda skäl såsom bollar från lekande barn och liknande. Då är öppna silar i sockelns överkant att föredra.

Vid beräkning av takarean bör hänsyn tas till att regnets infallsvinkel inte nödvändigtvis är lodrät. Ett lägre liggande tak mot en fasad ska även avvattna det vatten som vid ogynnsam infallsvinkel också träffar fasaden.

Vid dimensionering kan det också finnas anledning att överväga om avvattningen ska klara de mest extrema och intensiva regnet eller om det kan godtas att regnvattnet bräddar över hängrännorna någon gång då och då. Hjälptabellen i RA Hus 21 för hängrännor stämmer tämligen väl överens med den regnintensitet på 0,013 l/sek och m2 som SS 824031 rekommenderar som dimensionerande. Detta innebär att hängrännorna bräddar över minst en gång vart 5 år i de lågintensiva områdena och minst en gång vart annat år i de högintensiva områdena.

Vid invändig takavvattning är det viktigt att bräddavlopp utformas enligt anvisningarna i AMA Hus 21 och RA Hus 21. Ofta saknas möjligheter till bräddavlopp varför dimensioneringen bör ägnas extra stor uppmärksamhet. Risken för att invändiga avlopp sätts igen av löv och annat skräp eller fryser sönder måste beaktas. Varma tak bör ha varma avlopp.

AMA Hus rekommenderar ett högsta inbördes avstånd mellan stuprör på 20 m. Bästa flödet i ett stuprör antas uppstå när tillflödet i hängrännorna är symmetriskt från två håll. Stupröret antas då svälja mellan 40 och 45 % mer än om flödet endast kommer från en sida.

Figur 4:5. Regnmängden är beroende av husets utformning. Illustration: Torbjörn Osterling.  Figur 4:5. Regnmängden är beroende av husets utformning. Illustration: Torbjörn Osterling.
Figur 4:4. Nederbörd under vegetationsperioden, SMHI.Figur 4:4. Nederbörd under vegetationsperioden, SMHI.
Bild 4:31. Stuprör med sil vid sockel. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:31. Stuprör med sil vid sockel. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:32. Vid invändiga avlopp krävs oftast bräddavlopp.  Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:32. Vid invändiga avlopp krävs oftast bräddavlopp. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:33. Stuprören måste hållas fria från is…. Foto: Åsa Ragnarsson.Bild 4:33. Stuprören måste hållas fria från is…. Foto: Åsa Ragnarsson.
Bild 4:34. …. uppifrån och ner. Foto:Torbjörn Osterling .Bild 4:34. …. uppifrån och ner. Foto:Torbjörn Osterling .