Skriv ut

Inledning

Takets konstruktion och lutning är väsentliga arbetsmiljöfaktorer att ta hänsyn till.

Varje projektör har skyldighet att beakta de risker som vald konstruktion kan medföra för dem som ska bygga och förvalta objektet, det så kallade projekteringsansvaret.

I Arbetsmiljölagen kapitel 3, 6 och 7 §§ anges bland annat följande:

Arbetsmiljölagen – Arbetsmiljöverket

Kapitel 3

6 §. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 

 1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet, 
 2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och
 3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.  

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan har utsetts befrias dock inte den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete från ansvar för sådana arbetsuppgifter som anges i första stycket 2 eller 3. (Paragrafen ändrad genom 2008:934).

7 §  Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. (Paragrafen ändrad genom 2008:934).

7 a § Den byggarbetsmiljösamordnare som enligt 6 § första stycket 2 har utsetts för planering och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete, ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen. Det gäller särskilt då frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas. Byggarbetsmiljösamordnaren ska beakta en sådan arbetsmiljöplan och annan dokumentation som avses i 4 kap. 8 § andra stycket 1-3. (Paragrafen ändrad genom 2008:934)"

Vidare anger Arbetsmiljöverket i sin föreskrift ”Byggnads- och anläggningsarbete” (AFS 1999:3) följande i 5 §:

”Den som låter utföra byggnads eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller

1. objektets eller anläggningens placering och utformning,
2. val av byggprodukter,
3. val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element
4. val och utformning av stomkomplettering,
5. val av installationer, deras placering och infästning samt
6. val av inredningar. (AFS 2008:16)"

Och 5 b § inleds med följande ord:

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att planering och projektering skar i så god tid före arbetets utförande att det är möjligt att samordna arbetena utan att arbetsmiljörisker uppstår på grund av tidsbrist vid samordningen

Vidare står det i 10 §:

Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som sägs i 5 - 5 b §§ föreskrivs för den som låter uppföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. (AFS 2008:16)

Från och med 1 januari 2014 införs kraftfulla sanktioner mot den som bryter mot dessa föreskrifter. (AFS 2014:26)

Inom ramen för detta projekteringsansvar faller helt klart även taket och dess utformning. Detaljer som påverkar arbetsmiljön under såväl byggskedet som förvaltningsskedet ska beaktas. Projekteringsansvaret måste rimligen också sträcka sig fram till den dag då taket kan behöva en mera genomgripande renovering.

Till byggskedet kan hänföras:

 • fallhöjden
 • fläktrum
 • skyddsräcken
 • ställningar
 • takets lutning
 • trånga utrymmen
 • väderskydd

Till förvaltningsskedet kan hänföras:

 • bryggkonsoler
 • fläktrum
 • skyddsräcken
 • takets lutning
 • tillgänglighet
 • tillträdes- och skyddsanordningar för tak
 • värmekablar

Till reparationsskedet kan hänföras:

 • bryggkonsoler
 • fasadhöjden
 • fläktrum
 • skyddsräcken
 • ställningar
 • takets lutning
 • tillgänglighet
 • trånga utrymmen
 • väderskydd
Bild 4:59. Arbetsmiljölagen och föreskriften ”Byggnads- och anläggningsarbete” gäller även för projektörer. Foto: Bo Selander.Bild 4:59. Arbetsmiljölagen och föreskriften ”Byggnads- och anläggningsarbete” gäller även för projektörer. Foto: Bo Selander.