Skriv ut

LCC-analys

Vid en bedömning av vilket plåtmaterial som ska användas kan det löna sig att göra en livscykelkostnadsanalys (LCC-analys).

De plåtmaterial som normalt står till buds på den svenska marknaden för planplåtstäckning är:

 • Färgbelagd metalliserad stålplåt
 • Metalliserad stålplåt
 • Färgbelagd aluminiumplåt
 • Aluminiumplåt
 • Rostfri plåt
 • Kopparplåt
 • Titanzinkplåt

De plåtmaterial som normalt används för profilering är:

 • Färgbelagd metalliserad stålplåt
 • Metalliserad stålplåt
 • Aluminiumplåt
 • Rostfri stålplåt
 • Titanzinkplåt

De kostnadsparametrar som blir aktuella är:

 • Etableringskostnad (EK)
 • Materialkostnad (MK)
 • Arbetskostnad (AK)
 • Underhållskostnad (UK)
 • Underhållsintervall (UI)
 • Livslängd (L)
 • Ränteförluster (R)

Etableringskostnaderna (EK) blir i stort sett de samma vid varje etablering oavsett vilket material som används. Ett material med kortare livslängd ökar den årliga kostnaden för etablering och tvärt om.

Materialkostnaden (MK) är även när det gäller plåt en marknadsfråga och beroende på valt material.

Arbetskostnaderna (AK) är i likhet med etableringen i stort sett den samma oavsett material. Vissa plåtmaterial kräver något större varsamhet och kan därför ta lite längre tid att montera. Den årligen utslagna kostnaden för arbetet är beroende av materialets livslängd.

Inget byggmaterial eller färgskikt är beständigt och livslängden är oftast mycket beroende av hur materialet underhålls och sköts. Detsamma gäller olika plåtmaterial. Varje tak, oavsett material, måste regelbundet rengöras från fuktsamlande löv och skräp för att begränsa korrosion eller andra skador. Målade ytor måste regelbundet underhållsmålas. Intervallet mellan dessa underhållsmålningar varierar beroende på väderstreck, geografisk placering, rengöring med mera. Underhållskostnaden (UK) är beroende av materialval och underhållsintervall (UI). De flesta leverantörer har i sina produktblad information om lämpligt underhåll för sina respektive produkter.

Livslängden (L) hos olika metaller är främst beroende av metallens benägenhet att korrodera. Ädla metaller korroderar långsammare än oädla. Stålplåt är regelmässigt försett med ett korrosionsskydd av zink eller liknande. Detta är i sin tur förstärkt med ett färgskikt som skyddar zinken. Underhållet är som sagts ovan mycket viktigt inte minst när det gäller färgskikten.

Ränteförlusten bör sättas till den förväntade avkastningen på hela kapitalinsatsen per år (R).

En LCC-analys kan då se ut på följande sätt:

LCC/år = EK/L + MK/L + AK/L + UK/UI + R

Ser man sedan på kostnaderna för den bärande takkonstruktionen påverkas den av såväl vald lutning som taktäckningens vikt och täthet. Vissa taktäckningar innebär en väsentlig vikt i jämförelse med plåt.

Figur 4:2. Jämförelsen mellan två olika material. Ett med hög investeringskostnad, låg underhållskostnad och lång livslängd respektive ett med låg investeringskostnad, hög underhållskostnad och kort livslängd.Figur 4:2. Jämförelsen mellan två olika material. Ett med hög investeringskostnad, låg underhållskostnad och lång livslängd respektive ett med låg investeringskostnad, hög underhållskostnad och kort livslängd.
Bild 4:21. Även gamla inkapyramider behöver underhållas. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 4:21. Även gamla inkapyramider behöver underhållas. Foto: Torbjörn Osterling.