Skriv ut

Byggvarudeklaration – Miljövarudeklaration

Både ”Byggvarudeklaration” och ”Miljövarudeklaration” förekommer som begrepp.

Många gånger kan dessa uppfattas vara i stort sett samma sak men det finns en avgörande skillnad. En ”Miljövarudeklaration” är en tredjepartsgranskad redovisning och har därmed en mera officiell status medan en ”Byggvarudeklaration” är en av tillverkaren själv upprättad redovisning.

Avsikten med byggvarudeklarationer eller miljövarudeklarationer är att underlätta för kunden att välja den vara som bäst passar hans behov men också att vid ett underhålls- eller rivningsarbete kunna bedöma vilka eventuella miljöhänsyn som bör tas. Nedan behandlas endast ”Byggvarudeklarationer”.

Mallen för hur byggvarudeklarationerna bör utformas har utarbetats av Svensk Byggtjänst i samarbete med Byggsektorns Kretsloppsråd. Kretsloppsrådet är ett samarbetsorgan där byggbranschens samtliga aktörer finns representerade. Man har gemensamt fastställt vad som ska ingå respektive vad som bör ingå i de byggvarudeklarationer som upprättas.

ska ingå: (utöver vad som krävs enligt lag)

 • ingående material
 • redovisning av ingående materials miljökonsekvenser
 • vilka kemiska ämnen från Kemikalieinspektionens (KEMI:s) begränsningsdatabas ingår i produkten
 • ett beaktande av livscykelaspekterna på ingående material
 • uppgifter som andra i byggprocessen behöver för sina analyser
 • uppgifter som behövs vid rivning, återvinning och/eller deponering.

Bör ingå: (frivilliga åtaganden)

 • uppgifter om råvaruuttag och insatsvaror
 • vilka ämnen, upptagna i KEMI:s Begränsningsdatabas, som ingår i produkten
 • uppgifter om miljöpåverkande inslag under byggande
 • uppgifter om resursbehov under byggprocessen
 • uppgifter om energiförbrukning vid drift och underhåll
 • uppgifter om varuförbrukning vid skötsel
 • information om transporter (resursförbrukning och emissioner)
 • information om avfallshantering (urlakning och emissioner)
 • uppgifter som har betydelse för den ”inre miljön”.

Utöver detta ska det naturligtvis finnas information om varans namn och företaget som producerat varan i fråga.

Miljöaspekterna på de metaller och de färgsystem som företrädesvis förekommer inom plåtslageribranschen behandlas i kapitel 3.