Skriv ut

Räcken och stolpar

Flaggstänger eller master, framför allt av trä, vars infästning på grund av förväntade påkänningar har förts genom taktäckningen och ner i den underliggande konstruktionen, har ofta vållat problem med läckage och ruttnande träunderlag som följd.

Kyrkspiror och kors eller liknande utsmyckningar hör också hit. Trästolpar som går genom en taktäckning kräver mycket tillsyn och underhåll för att minska risken för skador.

Motsvarande problem kan uppstå med genomgående smide, även om risken är mindre. Det är därför angeläget att välja lösningar som minimerar läckageriskerna och underlättar framtida underhåll.

Flaggstänger med gångjärnsliknande fästen är en bra lösning. Fästet kan monteras med genomgående bult i ett stabilt underlag. Genom att fälla flaggstången kan tätheten kontrolleras och eventuella tätningsbrickor bytas. Tänk dock på vad som tidigare sagts om fasta zoner. Liknande lösningar är att rekommendera vid andra typer av master.

Krävs en genomföring av en pelare eller liknande bör den genomgående delen inte vara av trä. Ett mera beständigt material är att föredra.

I avsnittet ”Genomföringar och stosar” har vi tagit upp problemet med parabolantenner, master, solenergisystem och annat som monteras i efterhand på taken. Detta behöver inte innebära oplanerade håltagningar och infästningar om det på taket finns förberedda lämpliga infästningsanordningar och kabelstosar. Alternativet är att fastighetens pärm med drift- och skötselinstruktioner har tydliga anvisningar om var och hur detta ska utföras.

När det gäller genomgående infästning av räcken på altaner utgör de med nödvändighet en fast zon för att undvika risken för läckage. Falsfästen för räckeshållare medger däremot full rörlighet i altantakets plåt. Ett sätt att underlätta plåtens rörelser kan vara att omge altanen med ett krön och fästa räcket i sidan på den. Det minskar dessutom risken för framtida läckage eftersom infästningen aldrig kan omges av stående vatten. Montering måste göras utan att falserna på murkrönet kläms sönder.

Figur 4:10. Räckesinfästning på sidan av krön är bättre och säkrare än infästning uppe på krön. Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 4:10. Räckesinfästning på sidan av krön är bättre och säkrare än infästning uppe på krön. Illustration: Torbjörn Osterling.
Figur 4:11. Räckesinfästning på tak. Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 4:11. Räckesinfästning på tak. Illustration: Torbjörn Osterling.
Bild 4:58. Räckesinfästning på sidan av ett krön. foto: Bo Selander.Bild 4:58. Räckesinfästning på sidan av ett krön. foto: Bo Selander.