Inledning

Vid utformning och utförande av plåtkonstruktioner är det nödvändigt att ta hänsyn till de rörelser och krafter som kan uppstå på grund av temperaturskillnader. Skillnader i temperaturen kan dels ge rörelser i det enskilda materialet dels skilda rörelser mellan olika byggnadsdelar.

En fasadbeklädnad eller taktäckning kan utsättas för mycket stora temperaturväxlingar under såväl ett enskilt dygn som under ett år.

I det här kapitlet redovisas på vilket sätt plåt påverkas vid temperaturskillnader. Vidare redovisas även vilka temperaturer som kan uppstå under olika årstider. Kännedomen om detta är nödvändig för att på rätt sätt kunna dimensionera rörelsefogar samt utforma detaljer när plåt används som taktäckning eller väggbeklädnad. För dimensionering av bärverk, åsar med mera hänvisas till gällande Eurokoder samt de anvisningar som tillverkarna tillhandahåller.

Bild 8:1. Vid såväl skiv- som bandtäckningar ska rörelserna i plåten beaktas vid infästning och utformning av detaljer. Foto: Torbjörn OsterlingBild 8:1. Vid såväl skiv- som bandtäckningar ska rörelserna i plåten beaktas vid infästning och utformning av detaljer. Foto: Torbjörn Osterling