Skriv ut

Aluminium-zinkbelagd stålplåt

Att metallisera stålplåt med en legering av aluminium, zink och kisel i stället för med bara zink är en metod att ytterligare öka korrosionsskyddet på stålplåten.

Metoden har använts sedan mitten på 1970-talet i USA och Australien och sedan början på 1980- talet i Sverige.

Metallbeläggningen består av 55 % aluminium, 43,4 % zink och 1,6 % kisel (viktprocent).

Utseende och materialkvaliteter

Grundmaterialet för tillverkning av stålplåt metalliserad med aluminium – zink – kisel är detsamma som vid tillverkning av zinkmetalliserad stålplåt.

I Sverige används produktnamnet Aluzink för 55 % AlZn-plåt. 55 % AlZn-plåt används både i icke färgbelagt utförande och med färgbeläggning på samma sätt som zinkmetalliserad stålplåt.

Med hänsyn till olika krav på formbarhet och hållfasthet finns olika kvaliteter. Aluzink tillverkas med olika skikttjocklekar på metalliseringsskiktet som definieras genom viktklasser. Dessa anger minsta beläggningsvikt i g/m2 dubbel sida.

I Sverige används två beläggningsklasser: AZ 185 och AZ 150.

AZ 185 används för all plåt som inte är färgbelagd samt för plan plåt (även färgbelagd) som ska falsas eller i övrigt bearbetas på monteringsplatsen.

AZ 150 används för profilerad plåt och plåt som inte falsas på monteringsplatsen. För utförande i denna beläggningsklass gäller vidare att plåten bör förses med en minst 25 μm tjock färgbeläggning.

55 % AlZn -plåt kan bearbetas och användas på motsvarande sätt som zinkmetalliserad stålplåt, men det finns vissa begränsningar som enligt tillverkaren bör beaktas. Den kan erhållas i samma format och tjocklekar som den zinkmetalliserade plåten, vilket innebär att plan plåt för tak och fasader är 0,6 mm tjock. Profilerad plåt finns i tjockare material.

55 % AlZn -plåt blir med tiden svart i vattengångar, ränndalar eller där vatten under en längre kan stå kvar. Färgförändringarna uppstår i huvudsak på tak och kan betraktas som en estetisk förändring utan betydelse för funktionen.

Även språng och droppkanter kan missfärgas på grund av att vattendroppar kan hänga kvar en längre tid.

För att minska risken för missfärgning ges plåten en särskild skyddsbeläggning i samband med tillverkningen. Det är även vanligt att icke färgbelagd 55 % AlZn -plåt som ska användas som fönsterbleck eller lister folieras som ett skydd av plåten under monteringen. När arbetena är klara tas skyddsfolien bort.

Avrinning från vissa ädelträpaneler kan ge missfärgning på underliggande metalliserad plåt, zink och aluminium. Se Alkalisk missfärgning i kapitel 1.

I regnskyddade lägen – eller där kondens kan uppstå – finns risk för angrepp på både icke färgbelagd och färgbelagd 55 % AlZn -plåt. Icke färgbelagd 55 % AlZn -plåt blir gråaktig och det kan även bildas små korrosionskrustor på motsvarande sätt som på en aluminiumplåt i regnskyddade lägen. Påverkan i regnskyddade lägen är störst i marin miljö på grund av förhöjda kloridhalter.

Plåt som bearbetas genom falsning utsätts för stora påfrestningar. Detta gäller såväl eventuell färgbeläggning som metallskikt oavsett om detta är av zink eller aluminium-zink-kisel. Vissa falsningsarbeten kräver bearbetning där materialet sträcks eller krymps. Det är därför oundvikligt att vissa detaljer efter bearbetning har märken efter verktyg. Färgbeläggning liksom metallskikt kan spricka. 55 % AlZn-plåt är i dessa avseenden något känsligare än zinkmetalliserad stålplåt. Vid upprepade återbockningar kan metallbeläggningen spricka. Varsamhet vid utförandet samt även anpassade verktyg minskar risken för att skador ska uppstå.

Korrosion

Det finns resultat från mer än 30 års utomhusprovningar där korrosionen på 55 % AlZn -plåt har jämförts med korrosionen på zinkmetalliserad plåt. I Sverige har motsvarande undersökningar pågått under mer än 20 år. Avfrätningsvärden framgår av figur 2:3. Av korrosionsskäl behöver 55 % AlZn i regel inte målas.

Vid 55 % AlZn -plåt är det, liksom vid aluminiumplåt, risk för bimetallisk (galvanisk) korrosion vid kontakt med ädlare metaller, till exempel koppar. Vatten som innehåller koppar, måste därför förhindras att rinna ner på eller komma i kontakt med 55 % AlZn -plåt. Kraftiga angrepp kan uppträda redan inom 1-2 år. Särskilt bör risken med rinnande vatten från eller kontakt med koppar, bitumen, kalk, järn- eller kopparvitriol samt tryckimpregnerat virke beaktas.

Materialfakta för stålplåt metalliserad med aluminium-zink-kisel

Längdutvidgningskoefficienten för stål är 12 x 10-6 °C-1. Detta innebär att stål rör sig ~ 1,2 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Stålplåt har en densitet på 7,9 kg/dm3.

Bild 2:10. 55 % AlZn -plåt som taktäckning. Foto: SSAB Tunnplåt AB.Bild 2:10. 55 % AlZn -plåt som taktäckning. Foto: SSAB Tunnplåt AB.
Bild 2:11. Färgbelagd 55 % AlZn-plåt som taktäckning och väggbeklädnad.  Foto: Torbjörn Osterling. Bild 2:11. Färgbelagd 55 % AlZn-plåt som taktäckning och väggbeklädnad. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 2:12. 55 % AlZn -plåt som väggbeklädnad.   Foto: Torbjörn Osterling.Bild 2:12. 55 % AlZn -plåt som väggbeklädnad. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 2:3. Avfrätning på 55% AlZn respektive varmförzinkad plåt i marin miljö.  Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 2:3. Avfrätning på 55% AlZn respektive varmförzinkad plåt i marin miljö. Illustration: Torbjörn Osterling.