Syfte och mål

Syftet med dessa standarder är främst att underlätta för en beställare eller hans konsult att formulera krav och önskemål på en ommålning och den entreprenör som ska göra jobbet.

Tanken är också att ”sålla agnarna från vetet” så att mindre seriösa entreprenörer inte gör sig besvär att lämna anbud. Detta bör i sin tur leda till högre kvalitet och rimligare konkurrensvillkor för entreprenörerna.

De kan också tjäna som vägledning och stöd för målningsentreprenören. Målet är att höja kvalitén på målningsbeskrivningar och målningsresultaten. Det handlar ju om ett kvalificerat rostskyddsarbete.

För att öka kunskapen kring målning och färgsystem i allmänhet och målning på plåt i synnerhet så innehåller varje standard en lista på termer och definitioner som underlättar för beställaren att kommunicera med både konsulter och entreprenörer.

Exempel på termer och definitioner

Brukstid
Tid under vilken ett målningsmaterial är användbart efter det att dess originalförpackning öppnats eller efter det att härdare eller andra komponenter tillsatts.

Anmärkning: Ofta används begreppet pot life i stället för brukstid.

Daggpunkt
Temperatur vid vilken luftfuktigheten når mättning.

Anmärkning: Vid temperatur under daggpunkten utskiljs vatten i flytande form.

Grundfärg
Färg avsedd som första skikt på ett underlag som ska beläggas med flera skikt.

Anmärkning 1: Grundfärgen är avsedd att ge vidhäftning mot underlaget och mot mellanskiktsfärgen. Grundfärgen ger också ett skydd för ytan innan den färdigmålas.

Anmärkning 2: Ofta används engelska ordet primer istället för grundfärg.

Passiverande skikt
Lagringsskydd med förmåga att skydda mot zinkkorrosion (vitblemma).

Sträckförmåga
Den yta som färgen teoretiskt räcker till vid en definierad tjocklek.

Anmärkning: Sträckförmåga anges i m2/l.

Torrhalt
Mängd av färg- eller lackkomponenter som efter torkning blir kvar på underlaget och bildar den torra filmen

Anmärkning: Torrhalt anges i vikt- eller volymprocent.

Lättflyktiga organiska föreningar
VOC
Organiska vätskor och ämnen som förångas spontant vid en bestämd temperatur.

Anmärkning: Engelska: Volatile Organic Compound och anges i g/l.