Skriv ut

Målning, maskering och miljöskydd, SS 184005

Detta avsnitt tar upp grundläggande förutsättningar för utförandet, hur arbetsplatsen ska organiseras avseende materialupplag, materialkontroll och avfallshantering.

Här behandlas också frågor kring intäckning och maskering av ytor som kan bli nerstänkta av färg. Vidare behandlas frågor kring målningen såsom olika appliceringsmetoder som, appliceringsvillkor som temperatur, relativ fuktighet och torktider. Slutligen tar standarden upp frågor kring miljöhänsyn som lagar, materialval, personlig skyddsutrustning och hindrande av utsläpp.

Exempel på appliceringsvillkor

Allmänt
Eftersom varje färgtyp har specifika egenskaper och begränsningar som påverkar appliceringen och resultatet ska färgtillverkarens anvisningar följas.

Temperatur
Appliceringen ska inte ske då luftens eller underlagets temperatur är lägre än 8 C såvida färgtillverkaren inte anger annat.

Applicering ska inte ske då underlagets temperatur är högre än 55 C såvida färgtillverkaren inte anger annat.

Anmärkning: Arbetet bör planeras så att applicering i direkt solsken undviks.

Relativ fuktighet
Applicering ska inte ske vid högre luftfuktighet än 70 – 80 % RH såvida inte färgtillverkaren anger annat.

Underlagets beskaffenhet
Applicering ska ske på torrt och rent underlag.

Torktider
Övermålning
Färgtillverkarens rekommendationer avseende tider för övermålning vid aktuella temperaturförhållanden ska alltid följas.

Anmärkning: För tidig övermålning kan leda till instängt lösningsmedel med ofullständig uthärdning och bristande funktion som följd. För lång tid före övermålning kan till exempel medföra försämrad vidhäftning mellan färgskikten och därmed risk för framtida separation/flagning.

Slutlig torktid
Färgtillverkarens rekommendation avseende ibruktagande ska alltid följas. Ytan kan också hinna förorenas av klorider, pollen och annat vid för långa intervall mellan målningarna.

Anmärkning: Slutlig torktid beror bland annat på färgtyp, applicerad tjocklek och aktuella temperaturförhållanden.