Bakgrund

På samma sätt som det finns en kravställd standard, ISO 12944-2018, för rostskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner så finns det en standard för rostskyddsmålning tak- och fasadmaterial av metalliserad tunnplåt/stålplåt, SS 1840-serien. Den stora skillnaden är att denna standard inte är kravställd.

Plåtmålning av tak och fasader är i första hand ett rostskyddsarbete. Detta var utgångspunkten för hur dessa standarder, SS 184002-184007, blev till. 2005 bildades en arbetsgrupp bestående av färgfabrikanter, entreprenörer, kemister och plåttillverkare med flera. Ett referensdokument som kom väl till pass under arbetets gång var Teknikhandbokens målningskapitel.

När ämnesområdet är stort så måste man begränsa sig. Arbetet har därför inriktats på att omfatta ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. Detta är också samlingsnamnet på dessa standarder. Totalt är det sex olika standarder och de vänder sig till olika målgrupper såsom fastighetsägare, förvaltare, konsulter, entreprenör och färgtillverkare. Många av de råd och metoder som beskrivs i standarderna kan dock tillämpas på andra plåtmaterial och vid ommålning av tidigare platsmålade objekt.

De sex standarderna har alltså samlingsnamnet ”Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål” med följande nummer och underrubriker:

Vart tog då SS 184001 vägen? Från början var det tänkt att denna skulle vara en allmän och inledande del men arbetsgruppen ansåg under arbetets gång att detta var onödigt.

Nedan saxade texter är utgivna med tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, som även säljer de kompletta standarderna.