Skriv ut

Allmänna förutsättningar

Till skillnad från målning inomhus i kontrollerad miljö är målning utomhus många gånger en fråga om fysiska betingelser och meteorologi.

De meteorologiska faktorer som spelar in är temperatur, luftfuktighet och nederbörd. Vid sprutmålning har också vindförhållanden en stor betydelse. Pollenprognoser är ett hjälpmedel. Eftersom förarbetet före målning är det mest tidskrävande och i princip kan utföras i alla väderleksförhållanden gäller det att ta tillvara på de ofta korta perioder under säsongen och dygnet som särskilt lämpar sig för målning. Detta innebär att man ägnar sig åt noggrann rengöring när det är mindre lämpligt att måla och snabbt påför färgen när förutsättningarna är gynnsamma för målning. Tänk dock på att målning måste ske innan underlaget har förorenats på nytt. Detta kan innebära att det i vissa miljöer krävs målning inom 24 timmar efter rengöringen. Förorenat underlag måste tvättas på nytt med rent vatten.

För vattenburna färger gäller generellt att plåtens och luftens temperatur inte får understiga + 10 °C samt att den relativa luftfuktigheten -RH- inte får överstiga 80 %.

För lösningsmedelsburna färger gäller (beroende på färgtyp) + 2 °C som nedre gräns för luftens och plåtens temperatur. Övre temperaturgräns för luft och plåt varierar mellan + 30 – + 50 °C. Vid plåttemperaturer över + 35 °C kan färgen behöva förtunnas för att inte avdunstningen ska ske för snabbt. Målning vid höga temperaturer kan resultera i både en porig yta och dålig vidhäftning. Före all målning gäller det att se till att underlaget i alla delar är torrt och att dagg eller nederbörd inte väntas inom 3 – 6 timmar (alltid längre för vattenburna färger). Se färgtillverkarens anvisningar.

Figur 13:1 och 13:2. Genom att studera SMHIs klimattabeller går det att relativt väl fastställa när det är lämpligt att måla om ett tak.Figur 13:1 och 13:2. Genom att studera SMHIs klimattabeller går det att relativt väl fastställa när det är lämpligt att måla om ett tak.