Skriv ut

Tvättning före ommålning

Ett generellt moment i förbehandlingen av alla ytor som ska målas om är tvättningen. Bra tvätteffekt erhålls med en högtryckstvätt som har cirka 200 bars arbetstryck.

För bästa effekt kombineras högtryckstvätten med varmvatten över +70 °C och lämpligt tvättmedel, undvik dock alkaliskt tvättmedel med pH över 10 när det gäller aluminium- eller dess legeringar på grund av risk för svärtning. Tvättmedlet kan variera med hänsyn till underlaget. Det kan ibland dessutom vara nödvändigt att mekaniskt bearbeta ytan i kombination med högtryckstvättningen för att ytan ska bli ren. Tvättmedlet får inte torka in före sköljningen eftersom det annars kan bränna fast på ytan. Sköljningen ska vara riklig och ske med rent vatten som helst har en temperatur på över +70 °C. Tvätteffekten är även beroende av vattenmängden.

Använder man sig av en högtryckstvätt med högre arbetstryck än vad som anges ovan kan man också påräkna en viss avverkning av den färg som har dålig vidhäftning. Ju högre arbetstryck man använder desto större blir dock risken vid ovarsam hantering att vatten pressas in i falserna, vilket företrädesvis gäller gammal enkelfalsad plåt där falstätningsmedlet inte längre skyddar.
.

Bild 13:16. Vattenblästring. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:16. Vattenblästring. Foto: Leif Johansson, Renovator