Skriv ut

Olika typer av plåt

Fabriksbelagd plåt

Polyester, akrylat och polyuretan kräver normalt inte annat än traditionell förbehandling. Med traditionell förbehandling avses skrapning av flagande partier, slipning av rostiga partier – gäller stålplåt – och högtryckstvättning med alkaliskt tvättmedel. Om basmaterialet är aluminium rekommenderas endast högtryckstvätt, eftersom aluminium är ett mjukt material som kan skadas vid en mekanisk förbehandling. Det kan ibland vara nödvändigt att använda en mjuk borste i kombination med högtryckstvättningen för att ytan ska bli ren.

PVDF är en färgbeläggning som är ovanlig på tak med metalliserad stålplåt, som fordrar bättre korrosionsskydd. Däremot finns det många fasader med PVDF-beläggning. Där PVDF finns och ska målas om krävs samma förbehandling som för övriga tunnskiktsbeläggningar – se ovanstående avsnitt – med komplettering av svepblästring eller slipning exempelvis med en tvättduk av polyester med en slipyta av grön nylon. Vissa färgleverantörer rekommenderar en särskild vidhäftningsgrund som alternativ till slipning och blästring. Prova alltid förbehandling och målningssystem på en mindre yta innan metod väljs. Det finns många exempel på misslyckade ommålningar av PVDF på grund av dålig vidhäftning mellan färgskikten.

Plastisol som underhålls innan glans och innan vidhäftning har gått förlorad tvättas enligt de allmänna anvisningarna och med lämpligt alkaliskt tvättmedel.

Plastisol som förlorat glans, vidhäftning och har minskat i skikttjocklek från 175 – 180 μm till under 140 μm och som uppvisar små sprickor i färgfilmen ska alltid tas bort ner till ren metallyta. Undantag från detta kan ges om ett vattenblästringsaggregat med ett arbetstryck på över 700 bar med hetvatten använts, och färgen fortfarande sitter kvar. Detta förekommer exempelvis på vissa delar av ett tak i sydlägen eller på låglutande partier.

Lämpliga metoder är slipning, sandblästring, våt sandblästring, vattenblästring eller färgborttagningsmedel. Efter blästring är det viktigt att kontrollera att inga mjukgörarrester, fett eller klorider finns kvar på plåtytan. Om det finns mjukgörare kvar är ytan klibbig. Klibbigheten kan försvinna av sig själv, men bör tvättas bort med sprit eller annat lämpligt rengöringsmedel.

Erfarenhet visar att vidhäftningen är tillräckligt god för övermålning efter en förbehandling med hetvatten och ett tryck på 500 – 700 bar eller högre. Vidhäftningen i kvarvarande plastisol testas med gitterrits.

Storlek och läge på objekt avgör vilken metod som är lämpligast. En generell risk med all blästring är att metalliseringsskiktet kan skadas eller i värsta fall helt avlägsnas. En annan risk med vattenblästring är att vatten tränger in i falser, företrädesvis enkelfalsat, och skadar underliggande material. Vissa försäkringsbolag har satt gränser för vilka tryck som får användas i relation till entreprenadens och byggnadens försäkring. Man refererar ibland till arbetarskydd, och ibland till riskerna med vatteninträngning. Detta är olyckligt, då det begränsar möjligheterna till en riktig förbehandling. Erfarna entreprenörer har inte haft problem med detta, men är medvetna om riskerna på gamla enkelfalsade takplåtar. När det gäller AFS 1994:5, som det har hänvisats till när det gäller höga tryck, så har den upphävts 1/6-2017. Nu ligger ansvaret på arbetsgivaren att personalen har tillräcklig kompetens om risker.

Metalliserad plåt

Metalliserad plåt levereras med olika typer av transport- eller lagringsskydd. Undantagsvis kan de vara anoljade medan merparten är belagda med någon annan form av passiveringsmedel/lagringsskydd. Anoljade ytor har ett sämre passiveringsskikt men är lättare att rengöra och är mer lämpade för målning direkt efter montering. Om plåten är slät och kromaterad/passiverad visar erfarenheten att någon form av uppruggning/slipning eller svepblästring krävs för bra vidhäftning. Vid tvättningen är lämpligt rengöringsmedel av alkalisk typ. För anoljad plåt rekommenderas alkalisk rengöring i kombination med emulgerande tvättmedel innehållande ammoniak.

Innehåller metalliseringen aluminium kan den svärtas av ett starkt alkaliskt tvättmedel.

Aluminiumplåt

Aluminiumplåt, som tak- och fasadbeklädnad, byggplatsmålas mycket sällan. I de fall byggplatsmålning utförs kan det bero på att man vill ändra på utseendet eller att man i speciellt aggressiva omgivningar vill öka plåtens korrosionsskydd eller för att underlätta rengöring av ytor som bedöms kunna få algbeväxning.

Före målning av aluminium krävs noggrann rengöring. Hela ytan ska torrborstas med en mjuk borste alternativt slipas med en tvättduk av polyester med en slipyta av grön nylon före. Torrborstningen bör inte ske med stålborste som kan skada den mjuka aluminiumplåten. Efter torrborstningen ska ytan tvättas med ett emulgerande avfettningsmedel.

Aluminium kan svärtas av ett starkt alkaliskt tvättmedel med PH över 10.

Kopparplåt

Kopparplåt byggplatsmålas mycket sällan då den på naturlig väg får både en skyddande och tilltalande patina. Förutom målning finns det några andra alternativ till ytbehandling såsom mörkfärgning, grönpatinering och förgyllning och klarlackering. Patinering kan vara utförd som verkspatinering eller göras på byggplatsen, och ger en på syntetisk väg framställd patina åt kopparplåten. Efter 3 – 4 år omvandlas den syntetiska patinan till naturlig patina. Klarlackering används för att få ett missfärgningsskydd på exempelvis dörrpartier eller liknande där man vill bevara den blanka kopparytan. Förbehandlingen före klarlackering och målning avgörs bland annat av om kopparplåten är glödgad eller halvhård och blank. Den halvhårda kopparplåten behöver en ”uppruggning” före målning.

Tvättning före målning ska ske med 10 % ammoniaklösning.

Rostfri plåt

Målning av rostfri stålplåt på fasader och tak är ovanligt. I de fall byggplatsmålning utförs kan det bero på att man vill ändra på utseendet eller av vissa skäl minska reflexerna från plåten. Klarlackering kan också förekomma på dörrpartier eller andra ytor som behöver skyddas mot exempelvis handavtryck eller liknande.

Förbehandlingen före målning görs i tre steg. Först ska ytan tvättas med ett emulgerande avfettningsmedel. Därefter slipas eller svepblästras plåten varpå den åter rengörs noga. Blästring får inte ske med blästermedel som kan skada plåten. Stålborste eller andra verktyg av stål får inte användas direkt mot den rostfria ytan.

Titanzinkplåt

Titanzinkplåten är i första hand inte tänkt att målas. Den kan levereras med olika typer av verkspatinering. Detaljer i zink tillsammans med annat målat material målas dock. Det finns även miljöer och materialkombinationer som kan kräva att titanzinken skyddsmålas; exempelvis mot bitumenkorrosion. I vissa fall skyddsmålas zink även med så kallad undermålning. Förbehandling före målning ska ske med alkaliskt avfettningsmedel och lämpligt färgsystem väljs i samråd med material- eller färgleverantör.

Fabriksgrundad plåt

Polyestergrundad plåt, i den mån sådan finns att tillgå är avsedd att byggplatsmålas enligt tillverkarens anvisningar. Används företrädesvis på K-märkta byggnader där man vill använda traditionella färgtyper. Förbehandling före målning ska ske med alkaliskt avfettningsmedel och lämpligt färgsystem väljs i samråd med material- eller färgleverantör. Eventuella repor grundas med lämplig grundfärg.

Platsmålad plåt

Eftersom all målning av metalliserad stålplåt i första hand har till uppgift att tillsammans med zinken skydda mot korrosion är det viktigt med en korrekt förbehandling före ommålningen. Allt som förhindrar ett bra rostskydd måste tas bort. Det kan vara gamla, porösa, flagande och dåligt vidhäftande färgskikt, föroreningar, klorider, rost och andra oxidationsprodukter. Om det i större omfattning förekommer vidhäftningsproblem mellan färgskikten är det nödvändigt att all den löst sittande färgen tas bort. Beroende på vidhäftning och avverkningsgrad väljs lämplig metod. Lägre arbetstryck än 250 bar är inte en lämplig metod utan att noggrann kontroll av vidhäftningen sker efter förbehandlingen. En effektiv metod är vattenblästring med ett arbetstryck mellan 500 – 700 bar kombinerat med hetvatten. Generella metoder för förbehandling av platsmålade tak är kompletteringsskrapning, stålborstning, slipning och högtryckstvättning med ett alkaliskt tvättmedel.

Tänk på att plåten kan vara behandlad med blymönja, som vid bearbetning är hälsovådligt. Det finns särskilda skyddsanvisningar. Avfallet måste hanteras som riskavfall och köras till deponi.

Bild 13:17. Vid vattenblästring kan nedbruten plastisol tas bort. Foto: Fr Ramström ABBild 13:17. Vid vattenblästring kan nedbruten plastisol tas bort. Foto: Fr Ramström AB
Bild 13:18. Vissa färgpartier som skuggats har ofta bättre vidhäftning. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:18. Vissa färgpartier som skuggats har ofta bättre vidhäftning. Foto: Leif Johansson, Renovator
Bild 13:19. Tak med förzinkad stålplåt för senare platsmålning. Foto: Torbjörn OsterlingBild 13:19. Tak med förzinkad stålplåt för senare platsmålning. Foto: Torbjörn Osterling
Bild 13:20. Tak med platsmålad förzinkad stålplåt. Foto: Torbjörn OsterlingBild 13:20. Tak med platsmålad förzinkad stålplåt. Foto: Torbjörn Osterling
Bild 13:21. Ibland krävs det mekanisk bearbetning för att avlägsna all rost. Foto: Leif Johansson, Renovator<br />
Bild 13:21. Ibland krävs det mekanisk bearbetning för att avlägsna all rost. Foto: Leif Johansson, Renovator