Skriv ut

Platsmålad plåt

a) Fastighetsägaren (förvaltaren) har i regel uppgifter om när och hur den senaste ommålningen är utförd. Det är viktigt att ta reda på om taket ursprungligen varit industriellt färgbelagt och i så fall hur förbehandlingen gjordes vid den föregående ommålningen. Kontrollera takfallen i olika väderstreck med avseende på vidhäftning och skikttjocklek. Om skikttjockleken är stor på vissa ytor kan det förutsättas att delar av den ursprungliga färgbeläggningen finns kvar. På dessa ytor kan vidhäftningen till plåtmaterialet vara dålig. Detta kan bero på fortsatt åldrande med vidhäftningsförlust hos den ursprungliga färgbeläggningen eller på att ett olämpligt färgsystem har använts vid ommålningen.

b) Om taket är täckt med svartplåt och underhållet varit bristfälligt har plåten sannolikt omfattande rostskador. Stor noggrannhet krävs vid bedömning av vilken förbehandling som krävs. Om fastigheten är kulturminnesmärkt bör ansvarig myndighet kontaktas före ommålningen.

c) Om taket eller fasaden är täckt med metalliserad stålplåt med zink eller aluminium-zink måste vidhäftning av tidigare målningssystem först kontrolleras. På tak och fasaden med profilerad plåt eller liknande med fria klippkanter måste kantkorrosion särskilt undersökas. Om det förekommer flagning med vita korrosionsprodukter – vitblemma – och kritning på undersidan av färgflagorna har grundfärgen dels inte varit lämplig för målning på alkaliskt underlag, det vill säga på zink dels har färgens bindemedel brutits ner på grund av att det kommit fukt mellan plåt och färg. Detta kan även tyda på att målningen utförts för tidigt efter det att täckning skett utan att vitblemmaskyddet har tagits bort. Flagning kan också bero på en ojämn och delvis dålig rengöring vid första målningen eller att målningen skett med för tunna färgskikt.

d) Om första ommålningen är utförd på plåt med plastisol som beläggning och börjar flaga eller uppvisa blåsor, krävs en noggrann undersökning av ytorna i alla väderstreck för att fastställa målningens kondition. Orsak till flagning kan vara att plastisolen var i för dåligt skick för att övermålas. Särskilt utsatta är tak i sydlägen eller tak med låg lutning. På tak i nordlägen eller på skuggade partier kan däremot vidhäftningen vara god. Om olämplig färgtyp tidigare har använts, kan flagning ske mellan plastisolen och ommålningsfärgen, eller mellan plåt och plastisol. En annan orsak kan vara dåligt rengjord plastisol före ommålning. Att endast tvätta med vatten är inte tillräckligt. Blåsbildning kan bland annat ha orsakats av att felaktiga lösningsmedelsburna ommålningsfärger har använts. På platsmålad plåt med plastisol som underlag kan det finnas stora differenser i skikttjocklekar. Där plastisolen helt har avlägsnats före ommålning är skikten i vanliga fall 60 – 120 μm förutom i de fall tjockfilmsakrylatsystem har använts, då filmtjockleken kan variera mellan 160-300 µm men där plastisolen ligger kvar är skikten sammanlagt 180 – 250 μm om vanliga tunnskiktssytem använts. Kontrollera takfallen i olika väderstreck med avseende på vidhäftning och skikttjocklek. Om skikttjockleken är stor på vissa ytor kan det förutsättas att delar av den ursprungliga färgbeläggningen finns kvar. På dessa ytor kan vidhäftningen till plåtmaterialet vara dålig. Detta kan bero på fortsatt åldrande med vidhäftningsförlust som följd hos den ursprungliga färgbeläggningen eller på att ett olämpligt färgsystem har använts vid ommålningen.

e) Om första ommålningen är utförd på plåt med polyester, akrylat eller PVDF som beläggning, är den genomsnittliga totala skikttjockleken 90 – 150 μm. Rostskador på metalliserad stålplåt eller mekaniska skador och problem med UV-känsliga kulörer är de främsta ommålningsorsakerna av plåt fabriksbelagd med PVDF. En annan orsak kan vara att ägaren har velat ändra kulör. Omfattande flagning mellan skikten kan bero på att PVDF-beläggningen målats om med en färg som inte häftar vid eller att en dålig förbehandling gjorts. PVDF är mycket svår att måla om och fordrar normalt slipning/uppruggning eller svepblästring för att ommålningsfärgen ska få en bra vidhäftning. På senare tid har det kommit fram specialdesignade primers för PVDF ytor, men dessa primers har ännu inte fått någon större användning.

Är plåten fabriksbelagd med akrylat eller polyester brukar det inte vara några vidhäftningsproblem vid ommålning. Det kan dock finnas rostskador på stålplåt.

Bild 13:15. Platsmålad stålplåt. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:15. Platsmålad stålplåt. Foto: Leif Johansson, Renovator