Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Zink är ett återanvändbart material. Beroende på att många zinkinnehållande produkter har en lång till mycket lång livscykel, är det svårt att bedöma den verkliga återvinningsgraden av zink vid en given tidpunkt.

Exempelvis beräknas zink på metalliserad och lackerad tunnplåt ha en livslängd på cirka 100 år och metalliserade hängrännor och stuprör antas ha en livslängd på upp till 50 år, detta förutsätter dock ett regelbundet underhåll. Gjutna zinkprodukter däremot kan vara i bruk mellan cirka 10 – 15 år.

Omsättningen av zink i västvärlden under 1990 framgår av figur 3:15.

Återvinningen av zink (ned smältning av skrot) är störst i Europa jämfört med övriga världsdelar.

I detta sammanhang är det väsentligt att beakta att ett av de dominerande användningsområdena för zink är som korrosionsskydd för järn och stål, det vill säga en användning som syftar till att reducera resursuttaget och förbrukningen av en annan basmetall.

I princip möjliggör användningen av zink som korrosionsskydd och i olika legeringar, liksom användningen i batterier, att en betydande andel av den använda zinken kan återvinnas.

Allmänt sett finns beprövad teknik tillgänglig för återvinning av zink från metalliserat stål. Dels återvinns avfallet från produktionen av metalliserat stål dels samlas zinkbelagt stålskrot in för omsmältning och återvinning.

Energiåtgången vid sekundär zinkframställning (ur skrot) varierar mellan 4 – 5 % av energiåtgången vid primär zinkframställning. Detta motsvarar cirka 15 % av energiåtgången vid sekundär framställning av järn och stål, enligt branschens beräkning.

Zink från metalliserat stål återvinns ännu inte fullständigt. Ur stoft från elektrostålugnar återvinns ungefär 40 % av zinken. Arbetet med att utveckla återvinningen av zink från stoft pågår intensivt i Norden. Målet är att finna en samnordisk lösning.

Det kan även nämnas att man för närvarande arbetar med alternativa tekniker för återvinning av zink från metalliserat stålskrot. Det finns en anläggning i drift i Frankrike som tillämpar denna teknik. En intressant aspekt vid denna tillämpning är att man även kan lösa upp färgen på bandlackerad plåt till exempel och därmed också återvinna polymermaterialet.

Figur 3:15. Kretsloppet av zink i västvärlden år 1990.Figur 3:15. Kretsloppet av zink i västvärlden år 1990.