Skriv ut

Sammanfattning

Då metaller produceras och används i Sverige och utomlands för olika ändamål frigörs mindre restmängder som transporteras till den svenska miljön.

Dessa utsläpp härrör från källor av mycket olika karaktär.

De kan indelas i punktkällor och källor för metallspridning via slitage eller läckage vid användning av varor och produkter. Med punktkällor avses utsläpp till luft från industriell verksamhet och energigenerering samt utsläpp via avloppsvatten från industrier och kommunala reningsverk.