Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Återvinning av rostfritt stål är mycket hög, mer än 90 %.

Sveriges producenter av rostfria produkter tillgodoser till stor del sitt behov genom skrotbaserat krom och nickel. Skrotandelen i Sverige är större jämfört med de flesta utländska producenter. Under 1996 utgjorde skrotet nästan 70 % av det totala behovet av nickel och över 50 % av krombehovet (se tabell 3:2)

Restprodukter och avfall

Huvuddelen av restprodukter och avfall från tillverkning av rostfritt stål deponeras fortfarande beroende bland annat på att tillstånd från myndigheternas sida för återanvändning av krom- och nickelhaltiga slagger ej meddelats (se tabell 3:1 i avsnittet om järn och stål).

Tabell 3:2. Användningen av primär och sekundär krom och nickel vid svenska stålverk under 1996.Tabell 3:2. Användningen av primär och sekundär krom och nickel vid svenska stålverk under 1996.