Skriv ut

Depåer och flöden av krom och nickel

Den helt dominerande användningen av krom och nickel är som legeringsmetaller i rostfritt stål.

Olika beräkningar har gjorts av den ackumulerade mängden av krom och nickel i det svenska samhället. Jernkontoret har nyligen beräknat den totala ackumuleringen av rostfritt stål under tiden 1915 till 1996 till 800 kton efter genomgång av all tillgänglig officiell statistik. De ackumulerade mängderna av krom och nickel i stålprodukter blir då cirka 144 kton respektive 64 kton. Härtill kommer dock den mängd krom och nickel som finns i restprodukter och avfall av olika slag, vilken med dagens kunskaper är svår att uppskatta.

Det sammanlagda utflödet av krom och nickel från depåer i samhället tillsammans med utsläppen från olika pågående och tidigare mänskliga aktiviteter har beräknats till cirka 110 ton krom och cirka 100 ton nickel per år (se tabell 3:3).

Den dominerande utsläppskällan för spridning av krom och nickel till miljön synes vara slitage av stenmaterialet i vägbanor. Vägbeläggningar innehåller upp till 95 % naturligt stenmaterial och 5 % asfalt. Stenmaterialet ger det största bidraget till krom- och nickelinnehållet i vägbeläggningar.

Enligt de beräknade utsläppen i Tabell 3:3 och den uppskattade andelen av den totala förbrukningen inom byggnadsindustrin (5 %) bidrar rostfritt stål i byggnadsbranschen Med cirka 100 kg krom respektive cirka 50 kg nickel per år.

Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot en väsentlig minskning av flödena av krom- och nickel till Sveriges miljö.

Tabell 3:3. De samlade utsläppen av krom och nickel (cirka ton/år) till den yttre miljön (luft, vatten, mark) och naturligt omlopp av dessa metaller i Sverige under 1990-talet (efter MFG).Tabell 3:3. De samlade utsläppen av krom och nickel (cirka ton/år) till den yttre miljön (luft, vatten, mark) och naturligt omlopp av dessa metaller i Sverige under 1990-talet (efter MFG).