Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Koppar är, liksom alla andra basmetaller, ett återanvändbart material.

Tidslängden från tillverkning till skrotning och återvinning är givetvis mycket olika. Livslängden för olika material varierar kraftigt. En stor andel av den återvunna kopparn, främst från tillverkare i olika led, registreras inte heller i statistiken, vilket gör att uppgifter om aktuell återvinningsgrad måste tolkas med försiktighet. Omsättningen av koppar på global nivå under 1995 framgår av figur 3:27.

Tillgängliga uppgifter antyder dock att den verkliga återvinningsgraden globalt sett i början av 1990-talet kan ligga inom intervallet 50 – 80 % av tillgängligt material. Vid början av 1990-talet hade cirka 40 % av den koppar som förbrukades i västvärlden redan genomgått en eller flera användningscykler. Praktiskt sett kan långt över 90 % av uttjänta kopparprodukter återvinnas.

Energiåtgången vid sekundär koppartillverkning är i Sverige endast cirka 3,8 % avsevärt lägre jämfört med energiåtgången vid primär produktion.

Figur 3:27. Kretsloppet av koppar på global nivå, år 1995.Figur 3:27. Kretsloppet av koppar på global nivå, år 1995.