Skriv ut

Innehåll

Inledning

I detta kapitel redovisas kortfattade miljöfakta om de metaller som används inom byggnadsplåtslageriet, nämligen järn och stål, rostfritt stål, zink, aluminium och koppar. Färgsystem för plåt behandlas också. Avsikten med detta kapitel är att ge en orientering om olika plåtmaterials påverkan på miljö och människa.

Metaller som används av människan för olika ändamål flödar från samhället (i Sverige och utomlands) till den svenska miljön från källor av mycket olika karaktär. Dessa kan indelas i punktkällor och källor för diffus spridning.

Punktkällor för utsläpp av ovan nämnda metaller är i huvudsak förknippade med olika industriella verksamheter där metaller framställs och hanteras. Dock brukar även kommunala avloppsreningsverk och anläggningar för förbränning av avfall och andra bränslen (till exempel olja, ved och torv) föras till punktkällorna för utsläpp av metaller och andra föreningar. En förenklad principskiss över metallflödet i samhället och utsläppen till miljön ges i Figur 3:1.

Figur 3:1. Principiell översikt över flödet av metaller i samhället och utsläppen till miljön.Figur 3:1. Principiell översikt över flödet av metaller i samhället och utsläppen till miljön.