Skriv ut

Överensstämmelse med kemikalielagstiftningen

SSAB bevakar och förutser aktivt framtida förändringar i miljö-, arbetsmiljö- och kemikalielagstiftningen och uppfyller gällande kemiska bestämmelser i EU, t.ex. REACH

(1907/2006/EG) och CLP (1272/2008/EG). Kommunikation och samarbete i hela leveranskedjan spelar en viktig roll och SSAB kräver fullständig efterlevnad av REACH från underleverantörernas sida. SSAB bevakar kandidatlistan över SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) och andra bestämmelser för att säkerställa att produkterna uppfyller lagstiftarnas och kundernas krav. Dessutom iakttar och uppfyller SSAB krav och rekommendationer från kunder att dra tillbaka produkter som innehåller farliga ämnen från kundsektorn. Om halten i procent (vikt/vikt) av ämnen som är begränsade enligt EU:s kemikalieförordning (REACH) och rekommendationer om utfasning av farliga ämnen inom byggsektorn, såsom BASTA 2014:A2 och Byggvarubedömningens bedömningskriterier, BVB 2016, i Sverige och prioriteringslistan i Norge, överskrider eller motsvarar ovanstående gränsvärden, anges detta i tabell 1. Riktlinjerna för svenska byggvarudeklarationer (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD 3, 2007) har beaktats när det gäller de ämnen som redovisas. Stål innehåller endast mycket små mängder föroreningar och de härrör från naturliga råvaror och tillsätts inte under ståltillverkningsprocessen. Mängden föroreningar i stålen är minimal och utifrån vår kunskap om toxiciteten i dessa ämnen och deras metallurgiska bindning i stålmatrisen utgör de ingen risk för miljön eller människors hälsa.