Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Mer än en fjärdedel av världsproduktionen av aluminium utgörs av omsmält metall, som framställs ur returmetall.

Omsmältningen kräver endast cirka 5 % av den energi som åtgår vid framställning av primäraluminium.

Enligt beräkningar finns i det svenska samhället cirka 2 000 kton aluminium i produkter. Årligen tillförs cirka 150 kton. Inom byggnadsindustrin används cirka 15 % av den totala tillförseln. Det mesta kommer förr eller senare att återvinnas och användas som råvara för tillverkning av nya produkter (se figur 3:24).

Den kraftiga volymökningen för aluminiumanvändning sedan 1940-talet kommer framöver att leda till motsvarande ökning av uttjänta produkter.

Figur 3:24 Aluminium i kretsloppssamhället. Källa: Gränges Technology, Gränges Group.Figur 3:24 Aluminium i kretsloppssamhället. Källa: Gränges Technology, Gränges Group.