Skriv ut

Aluminium i miljön

Genom att aluminium, efter syre och kisel, är det vanligaste grundämnet i jordskorpan är det också en vanlig och naturlig del av vår närmiljö.

I naturen är aluminium oftast bundet till syre och ingår då i många mineraler, till exempel fältspat, glimmer och lermineral. Växter, djur och människor har under miljontals år anpassat sig till denna aluminiumhaltiga miljö.

Det senaste seklets utsläpp av försurande ämnen (svavel- och kväveoxider) från förbränning av fossila bränslen har i vissa områden orsakat en ökad urlakning av aluminiumjoner från marken, vilket anses medföra en viss negativ inverkan på bland annat växter. Detta har dock inte något att göra med produktion och/eller användning av aluminiumprodukter.

Livsmedelsverket har beräknat att befolkningen i Sverige har ett aluminiumintag på i genomsnitt 12 mg per person och dygn. Det mesta kommer från våra matråvaror och från livsmedelstillsatser där aluminium förekommer naturligt. Senare års medicinska rön visar att de sjukdomstillstånd som tidigare ansågs vara relaterade till aluminiumexponering med största sannolikhet har andra orsaker.