Välkommen till Teknikhandboken

"Byggnadsplåtslageri, material och utförande"

Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den är lämplig som underlag i dialoger mellan entreprenörer och beställare samt i utbildningssyfte.

Teknikhandboken som referensmaterial i kontraktshandlingar.
Teknikhandboken är inte avsedd att användas som referensmaterial i kontraktshandlingar. I ritningar och beskrivningar och andra kontraktshandlingar bör istället hänvisning göras till den senaste versionen av AMA Hus 21 eller andra tekniska referensmaterial. Plåt & Ventföretagen har under inga förhållanden ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av att Teknikhandboken används som referensmaterial.